66627. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék tej tisztítására

'Megjelent 1915. évi március hó 19-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 66627. szám. X/f OSZTÁLY. Eljárás és készülék tej tisztítására. AKTIEBOLAGET SEPARATOR CÉG STOCKHOLMBAN. A,bejelentés napja 1914 február hó 7-ike. Ez a találmány a tejnek centrifugális tisztítására vonatkozik; tárgya pedig eljá­rás és készülék a tejnek kórokozó anya­goktól, tisztátalanságtól és idegen alkatré­szektől való megszabadítása (amely anya­gok rendesen találhatók a tejben és pedig akár magából a tehénből származnak, akár kezelés vvagy szállítás közben jutottak a tejbe), a vajgömböeskék rendes eloszlásának elkülönítése vagy másféle megzavarása, ill. a vajtartalomnak a tej egyéb alkatrészei­hez való aránya megváltoztatása nélkül úgy, hogy a művelet végterméke, normáli­san elosztott és normális mennyiségű vajat tartalmazó, azonban minden szilárd tisztát­lanságtól megfosztott tej lesz, melyben a baktériumok száma lényegesen kisebb és a baktériumfejlődés, különösen a káros ha­tású baktérium fejlődése lényegesen cse­kélyebb. A találmány lényegében teljesen eltér és sok fontos tekintetben épen megfordítottja az eddig használatos centrifugális tejtisz­tító eljárásoknak. Az eddigi centrifugális tejtiaztításnak az alkalmazott készülékek szükségképen az úgynevezett tejkrémnek és lefölözött tej­nek, vagyis a tej súlyosabb és könnyebb részeinek jelentékeny mérvű elkülönítését végezték s azután a tej krémet és lefölözött tejet újra össze kellett keverni. Ilyen körül­mények között a vajgömböeskék és a tej egyéb részei nem keverednek egyenletesen | és ha egyszer részben elkülönítettek a vajgömböeskék és kisebb-nagyobb tömegbe halmozódtak, miáltal úszóképességük a tej egyéb alkatrészeihez képest növekedett, sokkal könnyebben emelkednek föl és a tej többi alkatrészeitől sokkal nagyobb mérték­ben különülnek el, mint normálisan úgy, hogy olyan tejnél, amelynek tisztítása ilyen módon történik és amely azután kannákba vagy palackokba kerül, a krém elválva emelkedik föl és sokkal nagyobb mértékű elkülönülést mutat, mint rendesen a nem tisztított tej. Ezeket a hátrányokat főleg centrifugái­tejkrémszeparátorok eddigi szerkezeti típu­sai okozzák, mely szerkezetek nemcsak le­hetővé tették, hanem egyenesen előmozdí­tották azok bekövetkezését. Eredetileg tény­leg az is volt a szándék, hogy a tejnek nehezebb és könnyebb folyós részeinek az eddigi dobokban egymástól való elkülöní­tése és a tisztítás elérhető mérve tisztán esetleges volt. Ebből a találmányból beigazolódik, hogy az említett elkülönülés megakadályozása

Next

/
Thumbnails
Contents