66594. lajstromszámú szabadalom • Vontató kapcsolat több mezőgazdasági gép és egy közös hajtógép között

Megjelent 1915. évi március hó 12-én. _ MAGY. fdW KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 66594. szám. X/a. OSZTÁLY. Vontató kapcsolat több mezőgazdasági gép és egy közös hajtógép között. INTERNATIONAL HARVE£TER CORPORATION CÉG CHICAGÓBAN. A bejelentés napja 1914 iebruár hó 19-ike. Elsőbbsége 1913 május hó 1-je. Jelen találmány tárgyát javított vontató­berendezés képezi, melynek segélyével na­gyobb számú aratógép vagy más mezőgaz­dasági gép egymással kapcsolható és egyet­len erőgép, pl. traktor segélyével vontatható. Ezen vontatóberendezés az egyes munka­gépek közötti és ezek, valamint a hajtógép közötti kapcsolásból áll, melyek olyként van­nak kiképezve, hogy a gépen ülő ember által akként vezérelhetők, hogy az egyes gépek mozgása egymástól független, mimel­lett mindegyik gép tetszés szerint nagyobb vagy kisebb földcsíkokat munkál meg, pl. arat le, azonban olyként is vezérelhetők a munkagépek, hogy közvetetlenül egymás mögött futnak, vagy pedig egymáshoz ké­pest tetszőleges mértékben el vannak tolva. Emellett a találmány tárgyát képező vontató­berendezés igen egyszerűen van kiképezve és igen biztosan működik. A találmány tárgyának egy példaképeni foganatoaítási alakja a mellékelt rajzban van feltüntetve, melyen 1. ábra a találmány tárgyának aratógépen való alkalmazása alaprajzban és 2. ábra oldalnézetben, 3. ábra pedig alaprajzban mutatja több aratógép kapcsolását. 4. ábra a kormányzószerkezet egy részé­nek elölnézete nagyobb léptékben, részbea az 1. ábra A—B. vonala szerinti met­szetben. 5. ábra a találmány tárgyát képező szer­kezet módosítása, melynél a vonóközeg köz­vetetlenül az aratógép keretén van elren­dezve. 6. ábra az 5. ábra végnézete. A rajzban (1) egy aratógép, pl. egy kéve­kötő dobogója, (2) a mellső keretrész és (3) a dobogó hátsó keretrésze. (4) a tartókerék által alátámasztott gépkeret mellső része, melynek a gabona felé fordított vége a dobogó (2) keretrészére van erősítve. (5) ezen a tartókerék által alátámasztott gépkeret hátsó része, melynek gabona felé fordított vége a dobogó hátsó (3) keretrészével áll kapcsolatban. A (6) keretrész a tartókerék által alátámasztott gépkeret hosszirányában és pedig a tarló felőli oldalon fekszik. Ettől némi távolságban, inkább a gabonához köze­lebb, hasonló (7) keretrész fekszik. (8) a hajtó és tartókerék, mely alkalmas csapágyakban forog, amelyek ismert módon vannak a (6) és (7) keretrészeken szerelve. A (9) sin egyik vége a tartókerék által alátámasztott gép­keret egy szilárd részével van a (9') heve-

Next

/
Thumbnails
Contents