66589. lajstromszámú szabadalom • Kultivátor sorbavető szerkezettel

\ Megjelent 1915. évi március hó 15-én. MAGY. jgAjw KIR. SZABADALMI Jg|j| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 66589. szám. X/a. OSZTÁLY. Kultivátor sorbavető szerkezettel. SESSLER LEONHARDT MAGÁNZÓ BOTTENWEILERBEN. Pótszabadalom a 60516. sz. törzsszabadalomhoz. A bejelentés napja 1912 november hó 13-ika. A jelen találmány tárgya a 60516. ' számú förzsszabadaloniban védett kulti­vátornak egy további kiképzése, mely találmány egy sorbavető szerkezetnek kombinált rugalmas fogú korongkultivá­toron való elrendezését célozza. Ilyfajta gépek eddigi szerkezeteinél osztott elrendezés volt szükséges, azaz korong- és rugalmas fogú kultivátort, valamint sorbavelő gépet külön gépsoro­zatokban kellett építeni, miáltal az ilyen gépek beszerzése, a nagy költségek miatt, különösen a ltevésbbé tehetős kis gaz­dák számára, egyáltalában nem volt lehetséges. A jelen találmány szerint a fölsorolt gépfajták egy gépsorozatban vannak egyesítve és az egyik vagy másik szer­kezet rövid időn belül a használatra 1 kész állapotba állítható össze. További előny abban van, hogy nemcsak a rugal­mas fogak, a korongok és a járókerekek magasság és szélesség irányában beállít­hatók, hanem hogy meghajlított rugal­mas fogak, valamint oldalas metszőszög szerint beállítható korongok vannak el­rendezve, melyek úgy állíthatók be, hogy különböző széles ágyak megmunkálása* lehetséges. Ezen elrendezés folytán különböző széles, vetéssorozatközök munkáihatók meg, így pl. két egymástól krlb. 60 cm. távolságban lévő burgonyasor egyszerre kapálható és ezzel egyidejűleg 1—2 sor lupina vethető sorba két-két sor bur­gonya között. Az eddigelé általánosan használatos sarúsorbavető gépekkel szemben, me­lyeknek a talajt szét kell nyomniok, hogy a szükséges vetőmélységet elérjék, miért is a sarúk rövid időn belül eltom­pulnak, a jelen találmány szerinti gépnél a mag súlyosabb körülmények kőzött is megfelelő mélyen kerül a talajba, mivel a korongok és rugalmas fogak a talajt fölvágják. Főleg kemény, rögös talajon a gép sú­í lyát megfelelő emeltyűelrendezés útján többé-kevésbbé a talajt fölvágó koron­gokra és rugalmas fogakra helyezzük át. A találmány tárgyánál tehát nem szükséges,, hogy a vetőgép mögött mégegyszer bo­ronáljunk. Ennek az az előnye, hogy a kikelő mag a kis csatornákban biztosan van megvédve a kitelelés ellen és azon­] kívül tavasszal a gaz kiirtása céljából | boronálható, a növények megsérülése 1 nélkül.

Next

/
Thumbnails
Contents