66589. lajstromszámú szabadalom • Kultivátor sorbavető szerkezettel

A mellékelt rajz a találmány tárgyá­nak példaképpeni foganatosítási alakját tünteti föl. Az 1. ábra függélyes metszet, részben né­metben. A 2. ábra fölülnézet. A 3. ábra harántmetszet. A 4. ábra a mellső járókerekek és a kocsirúd elrendezésének nézete. Az 5—6, ábrák a kicserélhető magkifolya­tók részletrajza. A 7. ábra a magelosztó tengely haránt­metszete. A törzsszabadalom szerinti kultiváto­ron a jelen pótszabadalom értelmében vetőszerkezet van elrendezve, még pedig lígy, hogy az (a) keret fölött (1. ábra) -(b) magszekrény van elhelyezve, mely­nek (c) magelosztó tengelye rászögecselt bádogkengy elek kel van fölszerelve ; a (c) vetőtengely forgásánál a mag megfelelő elosztó nyílásokba vezettetik. A (c) vető­tengelyen (d) fogaskerék van elrendezve (3. ábra), mely lánc vagy megfelelő más szerv útján az (e) fogaskerékkel van kapcsolatban. Az utóbbi szögalakban meghajlított (t) tengely körül forog, mely tengelynek egyik (q) kengyel gyanánt ki­képezett vége a (c) tengelyen van ágyazva. Az (e) fogaskerék (f) csillagkerékkel van helytállóan összekötve, mely a talajba mélyíttetik és ezáltal a kultivátor vonla­lásánál forgásnak indul. Az (f) csillag­kerék forgása természetesen a (c) vető­tengely (1. ábra) forgását is maga után vonja és ezzel együtt a vetendő mag el­osztását is. Hogy az (f) csillagkerék állan­dóan a talajjal kapcsolódjék, az (a) ke­reten (g) rúgó van elrendezve, mely a {t) tengelyhez van kapcsolva. Ha a vető­szerkezetet üzemen kívül akarjuk he­lyezni, csak az (f) csillagkereket és azzal együtt a (t) tengelyt kell fölemelnünk és bizonyos szervek segélyével a talajjal való érintkezésen kívül- hagynunk. Hogy a kifolyt magmennyiséget az egyes magfajtáknál szabályozhassuk, a (b) magszekrényre egy szögvasakban ve­zetett (h) tolattyú van elrendezve (3. ábra), melyhez egy mulatószerkezettel ellátott (hl) emeltyű csuklósan van hozzá­erősítve. Ezen emeltyű az (i) hasítékok mindenkori nyílását szabályozza, ill. be­folyásolja. Hogy az (i) hasítékokat egyenként, még pedig a (h) tulattyú állásától függetlenül elzárhassuk, ez utóbbiban (p) csapóajtók vannak elrendezve. Az (i) kiömlési hasí­tékok alatt ismert (k) magkivezető csö­vek vannak elrendezve, melyek egyen­ként levehetők és az (n) magkibocsátók­kal állnak kapcsolatban. A gép szállítá­sánál a vetőmag kiömlését azáltal aka­dályozhatjuk meg, hogy az (i) hasítéko­kat vezérlő (h) tolattyút elzárjuk. A (b) magszekrény kiürítése egy alatta elren­dezett (r) tolattyú segélyével történik. A (k) csövek torkolatainál a korongok, ill. (m) rugalmas fogak (1) megerősítő ken­gyelein elrendezett (n) magkibocsátók vannak elrendezve, melyek a magot közvetlenül a magcsatornák mögé veze­tik. Az (n) magkibocsátók megerősítése" a korongok (1) rugalmas fogain azáltal történik, hogy az előbbieket körülvevő (nl) foglalatot lelapítjuk, egyik végén szögalakban fölfeléhajlítjuk és az (II) kengyelbe dugjuk (2. ábra). Az (m) ru­galmas fogakon az (n) magkibocsátók megerősítése egy ezt körülvevő (nl) fog­lalt segélyével történik, mely csavarok segélyével tartatik össze. A vetőszerke­zetnek a korongokról való levételénél tehát csakis az (il) kengyelben lévő csa­varoknak, rugalmas fogaknál pedig az (nl) foglalatot összetartó csavaroknak oldása szükséges. Az (n) magkibocsátók mögött magasságirányban beállítható, könnyen levehető rugalmas (o) szalagok vannak elrendezve, melyeknek egyik, a talajjal érintkező vége kissé el van for­gatva, hogy a kihulló mag fölé főid fek­tettessék és a mag a talajba nyomassák. Annak megakadályozására, hogy szál­lításnál a gép a fogat sarkaira szaladjon, a mellső keretben (s) kocsirúd van el­rendezve; a gép mellső része azonkívül állítócsavarok segélyével magasságirány-

Next

/
Thumbnails
Contents