66500. lajstromszámú szabadalom • Kenőszerkezet önműködő elektromos kapcsoló- és vezérművekhez

Meg1,jelent ' VI5. évi íebruár hó 27-én. MAGY. jgg-v KIR. SZABADALMI f jj fgjjf HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 66500. szám. Vll/g. OSZTÁLY. Kenőszerkezet önműködő elektromos kapcsoló- és vezérművekhez. KLÖCKNER FRANZ MÉRNÖK KÖLN-BAYENTHALBAN. A bejelentés napja 1913 november hó 14-ike. Elsőbbsége 1912 december hó 19-ike. Nehéz üzemek céljaira alkalmazott elek­tromos zárkapcsolók önműködő indítóinál és vezérműveinél, különösen ott, ahol a kap­csolási frekvencia évente két millióra is föl­megy, a csuklók és kontaktusok kenése föltétlenül szükségessé válik. Az eddigi gyakorlatnak, mely szerint elektromos ké­szülékeket kenés nélkül működtetnek, csak kis számú kapcsolási frekvenciák esetén van helye, ellenben a kohó- és hengermüvek segédgépeinél mutatkozó nagy kapcsolási frekvenciákra és ezen gépek leginkább foly­tonos üzemére való tekintettel ez nem en­gedhető meg, ha a készülékek hosszabb élettartamát óhajtjuk elérni. A zárkapcsolóknak oly vezérműveinél azonban, melyeknél a kapcsolók mágneses úton működtetnek, föltétlenül szükséges, hogy ne csak a kontaktust létesítő részeket, hanem az egyes csuklókat is kenjük, ha a túlságos kopást és ezzel a készülék tartós­ságának csökkenését el akarjuk kerülni. További lényeges, a készülékek élettarta­mát redukáló momentumot alkotnak a mág­neses úton működtetett kapcsolóknál a nagy és csillapítatlan erőhatásokból eredő és min­den egyes kapcsolásnál föllépő ütések. A zárkapcsolókat gyorsan kell zárni és nyitni. Minthogy pedig ez mágnes segélyével tör­ténik, amelynek mozgatható részei tetemes tömeggel bírnak a működés nem csekély mértékű ütésekkel jár, amelyek a heten­kénti sok ezerszeres kapcsolás mellett a készüléket még az egyes részek legszilár­dabb szerkezete esetén is károsan befolyá­solják. A találmány célja mindkét hátránynak nevezetesen úgy a hiányos kenésnek mint a nagy ütéseknek ugyanazon eszközzel való kiküszöbölése és pedig azáltal, hogy a zárkapcsolókat részben olajba helyezzük. A mellékelt rajzon a találmány tárgyának egy foganatosítási alakja látható. Az 1. ábra metszet, a 2. ábrának x—y vo­nala szerint, a 2. ábra metszet az 1. ábrának A—B vo­nala szerint és 3. ábra az olajszivattyú hosszmetszete. A kenőanyag fölvételére szolgáló (a) olajszekrényben (1. ábra) annyi olaj van, hogy az a (b) mágnest és a (c) kontaktus­emeltyűnek a mágnessel összekötött csuklóit éppen elborítja. Ezáltal az alsó mozgó ré­szek bőséges kenését biztosítjuk. Minthogy gyakorlati okokból célszerűtlen volna az egész zárkapcsolót olajba helyezni, a kon­taktust létesítő fölső részek kenését oly módon foganatosítjuk, hogy a készüléket

Next

/
Thumbnails
Contents