66500. lajstromszámú szabadalom • Kenőszerkezet önműködő elektromos kapcsoló- és vezérművekhez

külön mágneses vezérlésű (d) szivattyúval látjuk el (3. ábra). A szivattyú lényegében ugyanazon 'mágnestokból áll, mint amellyel a zárkapcsolók vannak ellátva. A szivattyú, mihelyt a zárkapcsolókon áram halad át, az (aj olajszekrényből egy szűrőn át olajat szív be és azt az (e) nyomócsövön át az olajtartánnyá kiképezett U-alakú (f) tartó­vasba nyomja. Innen az olaj a (g) kibocsátó csőtoldatokon át a (h) szikraleszakító kon­taktusra jut. Ez a szikraleszakító kontaktus oly módon van kiképezve, hogy a fölső ré­'szén teknőalakú (i) mélyedéssel bír, amely a (g) csőtoldatból kifolyó olaj fölfogására szolgál. Ebből a mélyedésből a kontaktus hosszirányában haladó rovatékok, illetve csatornák indulnak ki, amelyeken át az olaj a zárkapcsoló (k) megerősítőlapján ke­resztül előre jut. Itt a megfelelő (1) terelő­lemez van elrendezve, amely az olajat köz­vetlenül a két (m) és (n) főkontaktushoz te­reli. Ezen elrendezéssel elkerüljük azt, hogy a szénből készült szikraleszakító kontaktus a kenőszerrel érintkezésbe jusson; ellen­kező esetben ugyanis a föllépő főláng kö­vetkeztében az olaj hevesen égne el. A kontaktusok tehát mindig a vezérmű min­den működtetése alkalmával kenetnek. A szivattyú által fölöslegben szállított olaj az (a) tartályba visszafolyik. Mint már bevezetésben említettük, a zár­kapcsolókat gyorsan kell nyitni. Ezáltal munkaközben az ismert erős ütések lépnek föl. A találmány ezen hátrány kiküszöbölé­sét is célozza és pedig ugyanazon folyadék segélyével, amely egyúttal kenőanyag gya­nánt is szolgál. Erre a-célra a zárkapcsoló mozgatható mágnesmagja, az (o) furatokkal van ellátva (1. ábra), amelyekbe a mágnes­magok sülyedése alkalmával az olaj behatol­hat, a magok emelkedése alkalmával pedig függélyes irányban lefelé szoríttatik ki oly célból, hogy az olaj tükrén a fecskendezést, illetve g, fölület nyugtalanságát elkerüljük. Az a körülmény, hogy a magban a nyílást eléggé nagyra képezhetjük ki, tetszőlegesen beállítható oly csillapítást tesz lehetővé, amely mellett a zárkapcsolók még elegendő sebességgel működhetnek anélkül, hogy ez­által oly erős ütések, mint csillapítatlan mag esetén, egyáltalában föllépnének. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Kenőszerkezet elektromos zárkapcsolók önműködő indítóihoz és szabályozóihoz, jellemezve azáltal, hogy a mágnesmag és a kontaktusemeltyű közötti mozgást közvetítő csuklók, valamint maga a mág­nesolajban vannak elrendezve jó kenés és a káros ütések csillapítása céljából. 2. Az 1. igényben védett kenőszerkezet fo­ganatosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy a kopásnak különösen alávetett áramvezető kontaktusrészek, azok ké­nyelmes kicserélése és ellenőrzése céljá­ból nincsenek olajban elrendezve, hanem ismert módon mágneses úton működte­tett külön kenőszivattyú segélyével, az utóbbival összekötött olajtartányból ál­landó kenést kapnak. 3. Az 1. igényben védett kenőszerkezet fo­ganatosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy a kenőanyag egyúttal a mag moz­gásának csillapítására is szolgál, oly mó­don, hogy az olaj a mágnesmagjának sülyedése alkalmával ennek furatába beszivatik, míg a mag emelkedése alkal­mával lefelé, azaz az olaj fölszínétől távolodó irányban szoríttatik ki. (2 rajzlap melléklettől.) •ALLAB HÉSZvéNYTÁnaASÁO NYOMDÁJA BUOA*>EaTEft

Next

/
Thumbnails
Contents