66411. lajstromszámú szabadalom • Fölhasítható váltóállító szerkezet géphajtású berendezésekhez egyidejűleg mozgó csúcssinekkel

Megjelent 1915. évi feTbíuár hó 12-éu. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMILEIRAS 66411. szám, V/a/l. OSZTÁLY Fölhasítható váltóállító szerkezet géphajtású berendezésekhez egyidejűleg mozgó csúcssinekkel. EGYESÜLT IZZÓLÁMPA ÉS VILLAMOSSÁGI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CÉG ÚJPESTEN. A bejelentés napja 1913 május hó 13-ika. Ismeretesek oly góphajtású (villamos vagy pneumatikus hajtású) váltóállító berendezé­sek, melyeknél a hajtógép és a váltóállító­rúd közé a váltó elreteszelésére szolgáló szerkezet van iktatva azon biztonság céljá­ból, hogy a hajtóberendezés közegvezetéké­nek törése vagy más üzemzavar esetén a váltó beállított helyzetében megmaradjon. Ezen célból a haj tógép a váltónál nagyobb utat tesz meg és a tulajdonképpeni váltó­állítás előtti, illetve utáni üres járásával a váltót ki- illetve elreteszeli. A találmány tárgyát már most egyrészt a ki- illetve elreteszelő szerkezet sajátos foganatosítása és másrészt oly további ki­képzése teszi, mely szerint az el- illetve kireteszelő rudazat a váltó fölhasítása al­kalmával (de csakis ekkor) utánengedő rög­zítő rudazattal van kombinálva, mely tehát szükség esetén lehetővé teszi a váltó föl­hasítását a vonat hatása alatt anélkül, hogy illetéktelen váltóállítást lehetővé tenne. A találmány szerint továbbá az említett rögzítő rudazat oly átkapcsoló szerkezettel van ellátva, mely a váltó fölhasítása alkal­mával a haj tógép vezérlésére szolgáló kö­zeg bevezetését önműködően befolyásolván, a hajtógépnek a fölhasított váltónak meg­felelő állásba való átállítását idézi elő. A mellékelt rajzokon a találmány tárgya három foganatosítási alakjában vázlatos fö­lülnézetekben látható. Az 1. ábra az egyik foganatosítási alakot a nyugalmi helyzetben. A 2. ábra váltóállítás közben. A 3. ábra pedig föihasítás alkalmával mu­tatja. A 4. ábrában a hajtógépet átkapcsoló foga­natosítási alakok vannak föltüntetve. Az (1) váltó működtetésére szolgáló szer­kezet a (2) U-vasra van fölerősítve; (3) a tetszés szerinti, p. o. légnyomásos gépi ál­lítószerkezet, melynek (4) hajtórúdja a váltó (5) tolórúdjával a (6) himba közvetítésével van összekötve. A (6) himba a váltó vég­állásaiban a (7) bütykös tárcsa (8) kivágá­saival kapcsolódik. A (7) bütykös tárcsának (10) szimmetrikus bütyökje van és a (11) rúgós görgő hatása alatt áll úgy, hogy ezen bütykös tárcsa elfordítása csak nagy erő­vel lehetséges, nevezetesen csak a váltó­nak a vonat hatása alatti fölhasítása alkal­mával következik be. A (7) bütykös tárcsa továbbá (12) görbületi fölületekkel van el-i

Next

/
Thumbnails
Contents