66394. lajstromszámú szabadalom • A vonóhornyon lenghetően fölerősített be és kikapcsolható vasúti kikapcsolási berendezés

Megjelent 1915. évi február hó 10-én. MAGY. gjW K.IR. SZABADALMI jSgg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 66894. szám. V/b. OSZTÁLY. A vonó horgon lenghetően fölerősített, be- és kikapcsolható vasúti kocsikapcsolási < berendezés. NATIONAL MALLEABLE CASTINGS COMPANY CÉG CLEVLANDBEN, MINT WILLISON JOHN MÉRNÖK DERBY-I LAKOSNAK JOGUTÓDJA. Pótszabadalom az 59920. számú szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1911 julius hó 14-ike. Elsőbbsége 1911 junius hó 16-ika. A jelen találmány az 59920. számú törzs­szabadalomban védett vasúti kocsikapcsolási­berendezésnek egy továbbképzési alakja. A törzsszabadalomban védett kapcsolási beren­dezésnél az alkalmazott járulékos, önműködő, központi ütközős kapcsolási szerkezetnek üzembe- és üzemenkívülhelyezésére egyetlen­egy lánc szolgál, mely az önműködő kap­csolási szerkezetnek a közönséges kapcsolási szerkezetnek vonó horgán elforgathatóan ágyazott kapcsoló fejét a vízszintes műkö­dési állásból a lejtős nyugalmi állásba emeli föl, amelyben azt az elreteszelő és megfogó tagoknak egy sorozata önműködően elrete­szeli és megfogva tartja. Hogy már most a kapcsolófejet a vízszintes állásba le lehessen ereszteni, első sorban is a (36) elreteszelő emeltyűt (2. ábra) kell az ív alakjában sza­badon lefüggő és a (36) emeltyűnek egy, a törzsszabadalom szerint alkalmazott horog­részével kapcsolódó (29) lánc segélyével a (33) szögemeltyűnek (33a) agya fölé emelni, hogy az agy és evvel a kapcsoló fej is sza­baddá tétessék. A gyakorlati üzem már most azt igazolta, hogy a hosszú ívben lefüggő lánc a (36) elreteszelő emeltyűnek horogrészét némely esetben nem fogja meg, pl. akkor, ha a kocsi kanyarulatban, tehát harántirányban lejtős pályán áll, a lánc pedig, a dolog ter­mészetéből folyólag, függélyes síkban függ, vagy, a lánc, tolatás közben, harántirányú lengéseket végez és ennek következtében nem találkozik a (36) elretesze'ő emeltyűnek horogrészével, amikor a lánc az önműködőt kapcsolási szerkezetnek a működési állásba való állítása céljából fölmotolláztatik. A találmányt képező továbbképzési alak­nál ez a hátrány el van kerülve, amennyi­ben az elreteszelő emeltyű és a lánc egy­mással állandóan össze vau kötve. Ezt az összeköttetést egy, az elreteszelő emeltyűnek hátsó karján kiképezett vezető hüvely és egy, ebben vezetett, a lánccal ennek elmoz­dulását megengedő, a láncot körülfogó szem segélyével összekötött és az alsó állásában lévő elreteszelő emeltyűt, ennek fölemelése céljából, az emeltyűnek végén egy foga se­gélyével megfogó, külön emelőrész képezi. A találmányt képező továbbképzési alak, egy foganatosítási alakjában, a mellékelt rajzban példaképen van föltüntetve. Az

Next

/
Thumbnails
Contents