66369. lajstromszámú szabadalom • Mótorelrendezés elektromosan hajtott járművekhez

Megjelent 1 íll 5. évi Jtebrnár üó 9-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMILEIRAS 66369. szám. V/g;S. OSZTÁLY. Mótorelrendezés elektromosan hajtott járművekhez. KANDÓ KÁLMÁN ELEKTROMÉRNÖK VADO LIGUREBAN. A bejelentés napja 1914 január hó 21-ike. Elektromosan hajtott járműveknél a motor és a hajtókerekek közötti hajtás foganatosítására gyakran fogaskerekekhői és hajtórudakból álló kombinátiót hasz­nálnak, amennyiben a mótorok fogaske­rekek segélyével egy segédtengelyt hajta­nak, mely segéd- vagy elő étlengely for­gatiyúkkal van ellátva és hajtórudak se­gélyével a kerekeket hajtja. Ezen elren­dezés hátránya azonban ahbai> áll, hogy az elő tét tengelynek csapágyában, már ennek új állapotában, bizonyos játékkal kell birnia, mely a csapajycsészék kopá­sával mindig n:igvobb és nagyobb lesz. Minthogy az előiéttengely két forgattyiíja egymáshoz 90° alatt áll, ennekfolytán az előtéttengely a reá beható erők által hely­zetéből folytonosan kimozgattatik és mi­nél nagyobb a csapágyban a játék, annál rosszabb a fogaskerekek egymásbakapasz­kodása, ami a fogaskerekek gyors kopá­sát eredményezi. A találmány tárgya a mótorok oly el­rendezésében áll, mely ezt a hátrányt kiküszöböli. A mellékelt rajzon az 1. ábra két a találmány értelmében el­rendezett motor vázlatos oldalnézete. A 2. ábra az 1. ábra végnézete, részben metszete. A 3. ábra az 1. ábrához hasonló föltün­tetés, egy a későbbiekben leírt pótberen­dezes alkalmazásával. A 4. ábra ezen berendezést egyetlen mo­torhoz alkalmazva mutatja. Az 5. ábra az 1. ábrához hasonló föl­tüntetés, a mótorok és a váz közötti összekötés más foganatosításának, Vala­mint a különböző részekre ható erőknek föltöntetésével. Az 1. és 2. ábrán rajzolt kiviteli alak­nál két (1, 2) motor a (3, 4) fogaskerekek segélyével az (5) előtéttengelyt hajtja, melyen a (6) fogaskerék van megerősítve. Az előtéttengely a (7) mozdonykeretre erősített (8, 8) csapágyakban van ágyazva. Az (5) előtéttengely két végén (9, 9) forgattyúk vannak alkalmazva, melyek segélyével a kerekek szokásos módon hajtatnak, amit nem szükséges részleteseb­ben leírni. A mótorok azonban nincse­nek a mozdony kerettel a szokásos mó­don mereven összekötve, hanem (10) rugókra fekszenek, melyek oly módon vannak méretezve, hogy a mótorok súlyát körülbelül hordják. Az (1, 2) mótorpárt

Next

/
Thumbnails
Contents