66268. lajstromszámú szabadalom • Felvevőkészülék vízalatti hangjelekhez

Megjelent 1915. évi január hó 27-én. MAGY. gg^ KIR. SZABADALMI gffg g HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 66268. szám. VII/j. OSZTÁLY Fölvevőkészülék víz alatti hangjelekhez. SIGNAL GESELLSCHAFT M. B. H. CÉG KIELBEN. A bejelentés napja 1913 április hó 26-ika. Elsőbbsége 1912 december hó 27-ike. A találmány tárgya oly készülékekre vo- [ natkozik, mint amilyenek különösen hajó­kon oly jelek észrevehetővé tételére szol­gálnak, melyeket távolfekvő helyen lévő adóállomás, pl. harang, víz alatt idéz elő és melyek a vízben tovaterjedve, a vevő rendszer egyik falára, pl. a vevőállomással fölszerelt hajó falára jutnak. A hajó belsejé­ben a hajófal vagy valamely azzal össze­kötött rendszer rezgései mikrofon alkalma­zásával akként alakulnak át, hogy azok és pedig előnyösen a hajó parancsnoki hídján meghallhatok. A találmány tárgja az egész fölszerelésnek ezen a helyen elrendezett részére vonatkozik, amely ismét egyes ré­szekből van összeállítva, melyeket általában véve célszerűségi okokból tokban egyesí­tenek. A találmány már most abban áll, hogy a készülék összes lényeges részei, tehát pl. a kapcsoló a hozzátartozó kontaktusokkal, mérőműszerekkel, ellenállásokkal, akként vannak elrendezve, hogy azok a víz hozzá­férése ellenében meg vannak védve. Ezt előnyösen oly módon érjük el, hogy ezen részeket vízmentes tokba építjük be. Emel­lett az elrendezést célszerűen akként foga­natosíthatjuk, hogy a tok mellső fala leve­hető és hogy az egyes részeket ezen falon alkalmazzuk úgy, hogy a készülék a fal levétele után minden további intézkedés nélkül vizsgálható meg. Hogy lehetőleg mindazon részeket, me­lyek a készülékre, illetve annak működési módjára fontosak, a víz behatásai ellenében megvédjük, a mikrofonáram erősségének ellenőrzése céljából az említett tokba to­vábbá mérőkészüléket építhetünk be és ez­zel szabályozóellenállást egyesíthetünk, mely a mikrofonáramnak meghatározott értékre való beállítására szolgál. Hogy ez esetben a szabályozást a tok kinyitása nélkül esz­közölhessük, arról is gondoskodtunk, hogy az ellenállás kívülről legyen szabályozható. Eddigelé megelégedtek az említett mérő­műszernek a vevőkészüléktől különálló el­rendezésével, amivel természetesen bizonyos hátrányok jártak. Ezzel szemben a találmány szerint oly vevőkészülék áll rendelkezésünkre, mely a vevőkészüléknek a tulajdonképeni vevőhe­lyen való kezeléséhez szükséges Összes ré­szeket egyesíti magában és azonkívül tartós működést biztosít. A mellékelt rajz 1—S. ábrái ily vevő­készülék példaképeni foganatosítási alakját , mutatják, ahol is az 1 1. ábra a készülék elölnézete, a

Next

/
Thumbnails
Contents