66268. lajstromszámú szabadalom • Felvevőkészülék vízalatti hangjelekhez

2. ábra annak hosszmetszete, m/g a 3. ábra a tokot levett mellső fallal mu­tatja. A tok lényegében véve az (a) szekrényből áll, mely a rajta (b) csavarokkal megerősí­tendő (c) mellső fallal van ellátva. Amint a 3, ábra mutatja, az összes lényeges részek ezen mellső falon vannak megerősítve úgy, hogy a tok a mellső fal levétele után csak­nem teljesen üres. A mellső falon először is a (d) kapcsoló van elrendezve, mely az (e) telefonkagylók­nak a bal- vagy jobboldali mikrofonra való átkapcsolására szolgál. A mellső falon továbbá az (f) kapcsoló van elhelyezve, mellyel a készüléket tetszés szerint két mikrofonrend­^zer egyikére kapcsolhatjuk, melyek egyike tartalék gyanánt szolgálhat. A mellső falon azonkívül még a (g) árammérőműszert liordja milliampéreméter alakjában, mellyel a mikrofonáram ellenőrizhető. Végül még a (h) ellenállás van alkalmazva, mely bár­mely alkalmas módon, pl. csúszó ellenállás gyanánt lehet kiképezve. Ezen ellenállás beállításával a mikrofonáramkör áramerős­ségét és ezzel a milliampéreméter mutató állását befolyásoljuk; ily módon lehetővé válik a mikrofonáramnak könnyű szabályo­zása magán a kapcsolószekrényen. A találmány szerint már most először is az (a) szekrény (c) mellső fala a szekrényen az (i) körharántmetszetű gumitöméssel van tömítve úgy, hogy magába a tokba víz be nem hatolhat. Továbbá az (fj kapcsoló, mely­lyel a vevőkészüléket a szükséghez képest a bal- vagy jobboldali mikrofonra kapcsol­juk, vízhatlanul, tömítőszelencén át van ki­vezetve. Hasonlóképen a (g) mérőműszer is akként van elrendezve, hogy a víz behato­lása ellen tökéletesen meg van védve. A <h) ellenállás is vízhatlanuL van beépítve, azonban mindamellett kívülről kezelhető. E célból a (c) födélen a (k) csavaros süve­get alkalmazzuk, melynek pl. csavarkulccsal való levétele után, az (l) tolattyú, mely a (h> ellenállás menetein végig csúszik, mind­addig beállítható, míg a mérőműszer mu­tatója a helyes értéket nem mutatja. Ezen beállítás után a csavaros süveget ismét | visszahelyezzük. Ezen berendezés még azon előnyt nyújtja, hogy további intézkedés nél­kül lehetetlen az ellenállás kívülről való elállítása és hogy esetleg, a zár plombálása útján, illetéktelen beállítás is lehetetlenné tehető. A fölsorolt részek p (c) födélnek az (a) szekrényre való fölheljjtezése alkalmával, pl. az (m) vezetőszalagok "fölhasználásával vil­lamos összeköttetésbe jutnak a hozzájuk tartozó áramhozzávezető huzalokkal, melye­ket alulról vezet ünk a tokba. Ezen vezető -szalagokat természetesen alkalmas kikép­zésű rugalmas kontaktusokkal is helyette­síthetjük. A mellső falnak a szekrényen való megerősítése céljából ezen falon az (n) szemölcsök vannak alkalmazva, melyek a szekrénynek megfelelő (o) részeire illenek és melyek a záró csavarok fölvételére szol­gálnak. A csavarok oldása után a mellső fal levétele és a fölsorolt részek megvizs­gálása minden további intézkedés nélkül le­hetséges. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Fölvevőkészülék víz alatti hangjelekhez, jellemezve azáltal, hogy a készülék ösz­szes lényeges részei (kapcsoló, mérőmű­szerek, ellenállások, kontaktusok stb.) egységes, vízhatlan tömítésű szekrény­ben vEíhnak elrendezve. 2. Az 1. igényben védett föl vevőkészülék foganatosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy a lényeges részek a szekrény old­ható mellső falán vannak megerősítve úgy, hogy megvizsgálás céljából azzal együtt levehető. 3. Az 1. és 2. igényekben védett fölvevő­készülék foganatosítási alakja, melynél a szekrénybe a mikrofonáram erősségé­nek ellenőrzésére mérőműszer (milli­ampéreméter) van beépítve ós ez utóbbi­val a mikrofonáram beállítására szolgáló szabályozó ellenállás van egyesítve, jel­lemezve azáltal, hogy az árammérőmű­szer szabályozó ellenállásának beállító­kéazüléke vízhatlan tömítés alkalmazásá-

Next

/
Thumbnails
Contents