66266. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés többszörös csatlakozással bíró vezetékválasztókhoz

Megjelent 1915. évi január ho 27-én. MAGY, SZABADALMI Iílrt. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 66266. szám. VII/j. OSZTÁLY­Kapcsolási elrendezés többszörös csatlakozással biró vezetékválasztókhoz. SIEMENS & HALSKE AKT1ENGESELLSCHAFT CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1913 november hó 8-ika. Elsőbbsége 1912 november hó 9-ike. Találmányunk önműködő, vagy félig ön­működő üzemű távbeszélőközpontoknak több­szörös csatlakozással bíró vezetékválasztói­hoz való kapcsolási elrendezésre vonatko­zik. Az eddigelé ismeretessé vált ily fajta kapcsolásoknál a vezetékválasztó, a több­szörös csatlakozás egy szabad vezetékének fölkeresése céljából, olymódon kapcsoltatott át, hogy az, csoportválasztók módjára, vagyis az egynemű kontaktusokon át ön­működő mozgással dolgozik. Ezen kettős üzem sok kontaktust éa relaist igényel, ne­vezetesen : ha a többszörös csatlakozásokon kívül még egyes vezetékek is vannak be­kapcsolva. Találmányunk már most a cso­portválasztó módjára való működésnek az­által való kiküszöböléséből áll, hogy a többszörös csatlakozás egy szabad vezeté­kének fölkeresésére, a vezetékválasztó ren­des működési módja, vagyis a munkamág­neseknek számáramlökésekkel való működ­tetése használtatik föl. Az ilyfajta válasz­tóknál tehát önműködő mozgás nincsen, hanem a hívó előfizető, a többszörös csat­lakozás utolsó kontaktusának megfelelően, áramlökéseket küld ki. A többszörös csat­lakozás egy szabad vezetékének megtalá­lásakor azonban a munkamágnes áramköre megszakad és a még ezután beérkező im­pulzusok hatástalanná válnak. Ha a több­szörös csatlakozásokon kívül még egyes vezetékek is vannak bekapcsolva, a vizs­gálórelais úgy kapcsolandó, hogy az, egy szabad egyes vezetéken való keresztül­haladásakor, a számáramlökéseket meg nem szakítja. A csatolt rajzokon a találmány különböző foganatosítási példái vannak föltüntetve. Az 1. és 2. ábrákon föltüntetett foganatosí­tási alakoknál az egynemű vezetékek vizs­gálata külön (dl) kontaktuskavon át törté­nik. Az 1. ábrán föltüntetett foganatosítási alak­nál, a vizsgálat céljára, külön vizsgálórelais van alkalmazva, míg a 2. ábrán föltüntetett foganatosítási alak­nál, a vizsgálatot ugyanazon vizsgálórelais eszközli, mely az ugyanazon választóhoz kapcsolt egyes vezetékeket is vizsgálja. A 3. ábrán oly^foganatosítási alak van föltün­tetve, melynél az egynemű vezetékek vizs­gálatára külön kontaktuskar nem alkalmaz­tatik. Ha oly előfizetővel kérnek összeköttetést, mely több, a központhoz vezető vezetékkel bir (1. ábra), akkor az előfizetőhöz tartozó kapcsolási számok közül az utolsó szám (tehát 76—79 kapcsolási számok esetén a

Next

/
Thumbnails
Contents