66266. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés többszörös csatlakozással bíró vezetékválasztókhoz

79. szám) választandó. Egy szabad vezeték­választó találása után az (R) vonalrelais az <a, b) vezetékhurkon át gerjed és az (1) kontaktuson át a (V) késleltetőrelais áram­körét zárja, mely viszont a (2) kontaktuson át egy második (VI) késleltetőrelais áram­körét előkészíti és a (3) kontaktus nyitásá­val az (M; kikapcsolómágnes bekapcsolódá­sát megakadályozza. Az impulzusok a ve­zetékhurok megszakításával adatnak. Az (R) relais fegyverzete minden impulzusnál le­esik úgy, hogy a (H) emelőmágnes áram­lökést kap. Az áram útja ez: föld, (4) és (2) kontaktusok, (VI) késleltetőrelais, (s,) kar, (5) kontaktus, (H) emelőmágnes, telep, föld. A (VI) késleltetőrelais a (6) kontaktus­nál az (S) vezérlőkapcsolómágnes ezen áram­körét zárja: föld, (6) kontaktus, (s„) kar,(7) kontaktus, (8) vezérlőkapcsolómágnes, telep, föld. Az emelőimpulzussor befejezte utáD a vezetékhurok hosszabb ideig zárva marad, a (VI) késleltetőrelais tehát árammentes lesz, minthogy a (4) kontaktus hosszabb ideig nyitva van; az (S) vezérlőkapcsoló­mágnes szintén árammentessé válik és az (Sx, Sí,) vezérlőkapcsolóemelők a' második állásra kapcsoltatnak. A vezetékválasztó forgatására szolgáló, most következő szám­áramlökéseknél a (D) forgntómágnes áramot kap a következő úton: föld, (4) és (2) kontak­tusok, (VI) késleltetőrelais, (s,) kar, (8) kon­taktus, (D) forgatómágnes, (9) kontaktus telep, föld. Tegyük föl, hogy többszörös csat­lakozással (388, 389, 380 csatlakozás) kér­nek összeköttetést. Ekkor a 380. kapcsolási számot kell hívni. Az impulzusok közben a (VI) késleltetőrelais (10) kontaktusa nyitva van úgy, hogy vizsgálat a (cl) vezetéken át forgatás közben nem történhet. Ha azon­ban a (dl) kapcsolókar egy többszörös csat­lakozásnak első kontaktusára, a jelen eset­ben a (388) kontaktusra jön és ez szabad, akkor a (Pl) relais gerjed és a (11) és (14) kontaktusokat zárja, míg a (9) kontaktust Nyitja. Ezáltal a (D) forgatómágnes áram­köre megszakad úgy, hogy az ezután be­érkező további impulzusok a választónak semmiféle mozgását előidézni nem tudják. A (11) kontaktus zárásával a (Pl) relais nagy ellenállású (12) tekercselésének rövi­den záródása következtében a (dl) kontak­tuson feszültségesés létesül, miáltal ezen (388) kontaktus elfoglaltnak jeleztetik. A (14) kontaktus zárásával rögtön az (L) csengetőrelais is bekapcsolódik [föld, telep, (14) kontaktus, (13) kontaktus, (L) csengető­relais, (R S) hívókapcsoló, föld] és az (l1 ) és (l2 ) kontaktuskarokon át hívóáram bo­csáttatik ki. Ha valamennyi számáramlökés le vau adva, a (VI) késleltetőrelais áram­mentes lesz és a (10) kontaktus záródik úgy, hogy a (P) relais gerjedhet és a (16) és (17) kontaktusokat zárhatja. Ezen (16) és (17) kontaktus a vezeték­választónak egy egyes vezetékre való be­állításához szükséges, amennyiben ez eset­ben a (16) kontaktus az (L) csengetőrelais t% bekapcsolja, a (17) kontaktus pedig a (Cl) kontaktuson feszültségesést, elfoglaltsági potenciált idéz elő. A kért előfizető előválasztójában a (T) szétkapcsolórelais ismert módon gerjed és az előválasztó vonalrelaisjének lekapcsolá­sát eszközli. A (P) relais továbbá a beszéd­ágak keresztülkapcsolására szolgáló (Pl) és (P2) kontaktusokat zárja. A vezetékválasztó kikapcsolását ismert módon a hívó elő­fizető végzi a (V) relais árammentessé té­telével. A 2. ábrán föltüntetett foganatosítási alaknál csak egy (P) vizsgálórelais van al­kalmazva. A választó beállítása is a fönt leírt módon történik. Az impulzusadás közben a (P) vizsgáló­relais a (20) átkapcsolókontaktuson át a (d') kontaktuskarhoz van kapcsolva. Ha a több­szörös csatlakozás egy szabad vezetékét megtalálta, a (P) relais gerjed és a (22, 23 és 25) kontaktusokat zárja. A (24) kontaktus nyitásával a (D) forgatómágnes áramköre megszakad, a (25) kontaktus zárásával pedig, mint az 1. ábrán föltüntetett foganatosítási alaknál már leírtuk, az (L) csengetőrelais azonnal gerjed és az (11 és 12) kontaktuso­kon át hívóáramot bocsát ki. A (22) kon­taktus zárásával a (P) relais nagy ellenállású tekercse röviden záródik, a (23) kontaktus

Next

/
Thumbnails
Contents