66265. lajstromszámú szabadalom • Távbeszélő berendezések kapcsolatait létesítő választó

Megjelent 1915. évi január üó 27-én. MAGY. gfev KIR. SZABADALMI ^f i HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 66265. szám VH/j. OSZTÁLY. Távbeszélő berendezések kapcsolatait létesítő választó. SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1913 október hó 15-ike. Elsőbbsége 1912 október hó 17-ike. Távbeszélő berendezéseknek a kapcso­latokat létesítő önműködő válaszlóinál | az elzáró folyamat rendszerint azáltal , megy végbe, hogy a zárást létesítő mág­neseknek, főleg a vizsgáló mágneseknek mágneses állapotváltozása ellenerőt fejt ki, a beállító szervnek, pl. egy szabad i összekötő vezeték valamely kontaktusára való lölfutásakor, mely ellenerő a mozga­tott tömegek tehetetlenségével növelt hajtóerővel egyensúlyt tart és a választót megállítja. Nagy választóknál ez a mág­nesek által kifejtendő erő aránylag nagy értéket ér el, ami annyival is inkább-fon­tos, mert ez erő, a beállító szervnek egy kontaktnson való időzése közben, leg­nagyobb értékéig kell hogy növekedjék. Gyorsan működő választóknál ez az idő a körülforgás sebességét korlátozza, mert különben a beállító szerv elhagyhatná az illető kontaktust, mielőtt még a vizsgáló mágnes a vizsgáló és zárófolyamatokat megindító fegyverzetét meghúzni és fogva tartani képes lenne. A jelen találmány szerint a választó elzárása már a vizsgáló mágnes mág­neses állapotváltozásának kezdetén, az esetről-esetre elért póluserősségtói füg­getlenül, azáltal van lehetővé téve, hogy | | a zárószerv, mechanikus úton, a válasz­| tót mozgató hajtóerő segédével, pl. a i záróhelyzetbe hozatik és e helyzetben, a beállítószervnek egy kontaktusra való föl­futásakor, a vizsgáló elektromágnes segé­lyével rögzíttelik. A találmány tárgyának néhány fogana­tosítási példája a mellékelt rajzon van bemuíalva, melyen az 1. ábra egy előválasztót ábrázol, mely a találmánynak megfelelő berendezéssel van ellátva, míg a 2. ábra az ehhez tartozó kapcsolási elrendezést mulatja. A 3. ábra az 1. ábrán látható választó egy módosítása és a 4. ábra a hozzá tartozó kapcsolási el­rendezés. Az 5. ábra egy nullhelyzettel nem biró hiváskereső gyanánt kiképezett választót tüntet föl, mely a fölfutást^ megakadá­lyozó berendezéssel van ellátva; vé­gül a 6. ábra egy ilyen vá'asztóhoz való kap­csolási elrendezést mutat. Az előválasztó (1) tengelyén (1. ábra), mely előválasztó kontaktuskarokkal és egy sor helytálló kontaktussal van el-

Next

/
Thumbnails
Contents