66265. lajstromszámú szabadalom • Távbeszélő berendezések kapcsolatait létesítő választó

látva, egy (2) kapcsoló tárcsa ül, mely egy a választó (1) tengelyére merőlegesen elrendezett folytonosan forgó (3) tengely forgómozgását átvivő mágneses kapcsoló egyik részét képezi. Ezen a (3) tengelyen egy mágnespólus gyanánt kiképezett (4) tárcsa, mely, forgása közben, egy (5) elektromágnes (a kapcsoló mágnes) pó­lusa elölt mozog tova, úgy van kilen­gethetően megerősítve, hogy az, az (5) mágnes gerjedésekor, a (2) tárcsára fek­szik és ezt, a berajzolt nyíl irányában, magával viszi. Az (1) választótengelyen továbbá egy (6) fogaskerék öl, melynek fogaiba egy «echappement» alakjában ki­képezett (7) akaszték kapaszkodik, mely egy (T) relais (az elválasztó relais) fegy­verzetét képező (8) nyúlvánnyal van el­látva. E nyúlványt, a nyugalmi helyzet­ben, egy (R) elektromágnesnek, vagy re­laisnek (a hívó relaisnek) többkarú, a (10) forgási pont körül lengő emelő gyanánt kiképezett (9) fegyverzetének egy (14) orra közvetlenöl a (T) relais pólusa előtt, fogva tartja, mely fegyverzet egyik végébe egy (11) rúgó kapaszkodik. A (9) fegy­verzet egyik, 12 karja, a választó nyu­galmi helyzetében, az (1) választótenge­lyen ülő (15) tárcsa több (13) kimetszé­sének egyikébe nyúlik be. A (15) tárcsa kerületén, egyenlő távolságokban elren­dezett (13) ki metszések a választó null­lielyzeteit határozzák meg és célszerűen, a beállító szerv két beállítása közt lévő középtávolságon túlterjedő hosszúsággal bírnak, hogy a (12) emelőkar, becsappa­nás után, a záróberendezések tehetetlen­lensége folytán, ne ugorhassék ismét ki és így a választó beállító szerve ne do­bassék túl a nullponton. Az (5) kapcsoló mágnes és az (R) relais gerjesztésével a választó mozgásnak indul, mikor is, is­mert módon, a (9) fegyverzet által föl­szabadított (7) akaszték ide-oda leng. A (6) fogaskerék fogosztása úgy van még­szabva, hogy, a (7) akaszték minden egyes ide-oda lengésekor, a választó leírja a legközelebbi helyzetbe (kontak­tusra) jut. A leírt előválasztó beállítása már most, a 2. ábrán látható kapcsolási elrendezést szem előtt tartva, a következő módon megy végbe: Ha az (X) előfizető hallgató kagylóját a horogról leemeli, az (R) relais (bívórelais) gerjed. Az áramkör ez: föld, a (T) elválasztó relais (tl) nyugalmi kon­taktusa, (X) előfizetőkészülék, a (T) re­lais (t2) nyugalmi kontaktusa, az (R) re­lais tekercse, telep, föld. Az (R) relais, (rl)-nél, az (5) kapcsoló mágnes áram­körét zárja és a választó megindul. Mint­hogy a (9) fegyverzet, az (R) relais ger­jedésekor, a (7) akasztókat szabaddá teszi, utóbbi szabadon ide-oda lenghet. A gerjedt (R) relais azonban, elegendő gerjesztés után, (r2) munkakontaktusát is zárja, mire a (T) elválasztó relais, is­mert módon, vizsgáló relais gyanánt is dolgozik. Ha' a választó (C) vizsgáló kon­taktuskarja egy szabad vezetékre ér, áram­kör záródik, melynek útja ez: föld, te­lep, (r2) munkakontaktus, a (T) relais te­kercse, (C) vizsgálókar, (m) nyugalmi kontaktus, (Q) relais, föld. Ez áramkör segélyével a (T) vizsgáló relais, a (C) vizs­gálókarnak az illető kontaktus fölött való tovamozgása közben, a legnagyobb mér­tékig gerjed. Egyidejűleg, mechanikus úton, a (6) fogaskerék segélyével, a (7) akaszték (8) nyúlványa, a (T) vizsgáló relais felé elmozog. Ha a választó karja a kivánt kontaktus közepére érkezett, a fogosztásnak megfelelően, a (8) fegyver­zet is éppen a (T) relais pólusára, tehát a legerősebb mágneses behatás pillana­tába jutott és a választó elzáródása kö­vetkezik be. Nem szükséges, hogy a (T) relais tekercsében az áram, (e) pillanat­ban, már elérte légyen teljes erősségét, mert valamely fegyverzet fogvatartása, annak a pólussal való érintkezésekor, lé­nyegesen kevesebb árammal eszközölhető, mint hogy ha a fegyverzetet nagyobb tá­volságból előbb a pólushoz kell húzni. A vizsgálást végző (T) relais, kellően meg­növekedett mágneses mező esetén, (13) munkakontaktusát zárja, miáltal ellenál­lásának egy része röviden záródik és az

Next

/
Thumbnails
Contents