66217. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés thalliumnak és ritka fémeknek ólomércekből, szublimált ólomfehérnek egyidejű nyerése mellett való leválasztására

Megjelent 15115. évi^januái' üó 21-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMILEIRAS 66217. szám xn/d. OSZTÁLY Eljárás és berendezés thalliumnak és ritka fémeknek ólomércekből, szublimált ólomfehérnek egyidejű nyerése mellett való leválasztására. DEUTSCHE FELSEN-OEL-GESELLSCHAFT FRANZEN & C° CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1913 julius hó 26-ika. Elsőbbsége 1912 julius hó 30-ika. Találmányunk thalliummak és radio aktiv férne<nek ólomércekből, szublimált ólomfehér egyidejű előállítása mellett való különválasztott nyerésére vonatkozik. Oly ólomlehérpótlék (u. n. szublimált ólomfehér) előállítása, melynek összeté­tele 2 Pb S04 Pb Oés 3 Pb S04 Pb 0 között fekszik, már régóta ismeretes; ez az el­járás abban áll, hogy ólomfényt egy ke­mencében magas hőmérséklet mellett szén­oxyd gázáramban elpárologtatunk, a gő­zöknek és a szénoxydnak oxydálása cél­jából pedig levegőt vezetünk be. Ezen eljárásnál azonban a lángokat hirtelen le kellett hűteni, a szénoxyd hígítása miatt pedig egy aránylag hosszú lángra volt szükség. A hosszú láng azért volt szükséges, mert a hígított szénoxyd­keverék oxydációja csak lassan ment végbe. A lassú oxydálás által azonban egy báz'kusabb vegyület kelelkezett, mint amilyen egy jó szublimált ólomfehér előállítására előnyös, az ércben lévő meddőközet pedig a nyert festőtestnek rossz színt adott. Azt találtuk most már, hogy egy ólom­ércnek, pl. ólomfénynek forró redukáló pázok, mint pl. szénoxyd vagy nitrogén áramában való gyors elgőzölögtetése ál­tal és gőznek elégetése által nagy levegő­fölöslegnek a kemence kiömlőnyílásához lehető legközelebb oly módon történő be­vezetése mellett, hogy a levegő elegendő legyen a tökéletes oxydációnak a legrö­videbb idő alatt való keresztülviteléhez és végül a gőzöknek aránylag lassú le­hűtése által a thalliumnak és a ritka fémeknek, főleg a redioalctiv csoportnak sói nagy cseppekben egyesülnek és az tlső kamrákban leesnek, míg az ólom­szuifálot a láng magával viszi., mely aztán a kemencétől nagyobb távolságban lévő kamrákban lerakódik. Azonkívül a szublimált ólomfehérnek egy jobb összetételét nyerjük, amennyiben az a 3 Pb S04 Pb 0 képlethez közelebb jut és ennek megfelelően jobban fedő és tisz­tább fehéret képez. A hűtőzóna ezen eljárásnál tehát külön­választó (separalor) gyanánt működik, minthogy a kondenzált füstnek azon részecskéi, melyek más fémekben, mint az ólom gazdagabbak, euteklikai keve­rékeket képeznek és így alkalmas gyűjtő-

Next

/
Thumbnails
Contents