66143. lajstromszámú szabadalom • Újítások kombinált egyengető és vastagsági gyalugépeken

Mestfelent 1915)15. évi január hó 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 66143. szám. VIII/c. OSZTÁLY. Újítások kombinált egyengető és vastagsági gyalugépen. KOVÁCS SÁNDOR ASZTALOS-MŰVEZETŐ NAGYENYEDEN. A bejelentés napja 1913 október hó 16-ika. A találmány tárgya újítások kombinált egyengető és vastagsági gyalugépen. Egyik lényeges újítás abban áll, hogy az egyen­gető gyalú asztallapja úgy hosszirányban, mint harántirányban eltolhatóan van a gyalugép állványban ágyazva. Ennek következtében vastagsági gyalulásnál az asztallapot nem kell sem leszerelni, sem sülyeszteni, hanem a kellő mértékben egyszerűen félretolni. Ezenkívül egyszerre lehet végezni egyengető és vastagsági gyalulást. A találmány értelmében továbbá a vastagsági gyalúberendezés asztallapja a gyalúkéshenger alatt kihúzható betétlap­pal van ellátva ; ezen elrendezés célja az, hogy egyengető gyalulásnál a forgácsok ne gyűljenek össze a vastagsági gyalú­berendezés asztallapján, hanem ezen asztallap alá hulljanak, ahol azokat szin­tén a találmány értelmében alkalmazott forgácsvezeték a gyalúgépből kivezeti. Hogy a kombinált gyalugép használ­hatóságát fokozzuk, a gyalugép egyik oldalán az asztallapnak félretolt helyzet­ben való biztosabb alátámasztására alkal­mazott konzoltartóban maró berendezést ágyazunk, amelynek asztalát az egyen­gető gyalúberendezés eltolható asztala képezi. A mellékelt rajz a találmány tárgyát képező újításokkal ellátott gyalúgép egy foganatosítási alakját példaképen ábrá­zolja és pedig az 1. ábrán a gyalúgép függőleges hossz­metszetét, a 2. ábrán fölülnézet, a 3. ábrán függőleges keresztmetszetét és a 4. ábrán az eltolható asztallap vezeté­két távlati képben. A rajzon (a) jelzi a gyalúgép állványát, (b) a késhengert. Az egyengető gyalúbe­rendezés (c) asztallapjai a 4. ábrán föl­tüntetett vezeték segítségével úgy hossz­irányban, mint harántirányban eltolhatóan vannak a gépállványon ágyazva. E végett a gépállvány két hosszoldalán a fecske­farkalakú (d) hornyok vannak kiképezve; ezekben az (e) lécek csúsztathatók, ame­lyeken az (f) csavarorsók vannak kiké­pezve, vagy velük mereven összekötve. Az (f) csavarorsók a (g) tartókeretben kiképezett hasítékokon nyúlnak fölfelé és kiemelkedő végükön csavaranyákkal lehetnek ellátva. Ha ezen csavaranyák meglazítása után a (g) tartókeretre erősí-

Next

/
Thumbnails
Contents