66005. lajstromszámú szabadalom • Vasúti kocsilámpa függő gázizzófényhez

' Megjelent 1914. évi december hó 19-én. KIR. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMILEIRAS 66005. szám. V/b. OSZTÁLY. Vasúti kocsilámpa függő gázizzófényhez. JULIUS PINTSCH AKTIENGESELLSCHAFT CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1913 julius hó 2-ika. Elsőbbsége 1913 május hó 3-ika. A jelen találmány tárgya függélyesen elrendezett injektorkeverőcsővel biró, függő gázizzófényhez való, vasúti kocsilámpa, mely az eddig ismert ilyen lámpaszerkeze­tekkel szemben számos előnnyel bír. A keverőcsö függélyes elrendezése esetén gondoskodni kell arról, hogy a lángzóhoz szükséges primér levegő a füstgázoktól el­különíttessék, mert a keveredés a fényerőt jelentékenyen befolyásolná. Ezért a füst­gázok elvezetésére szolgáló kéményt cső­toldattal törték át és ebben rendezték el a lángzó keverőkamráját. Ezen, legtöbb eset­ben öntött fémből álló csőtoldat, az eddig ismert szerkezeteknél, a bádogból álló ké­ménnyel szegecselés, vagy csavarolás út­ján volt összekötve. Éppígy a füstgázokat vezető kéményen belül a gáz bevezetésére szolgáló vezeték is csavarolások útján volt a keverőkamrába, a fuvókához vezetve. Az ilyen kapcsolatoknak igen gondosan kell elkészítve lenniök, hogy a fölszálló füstgázoknak ne legyen módjuk arra, hogy a kapcsolási helyeken keresztülhatolhassa­nak és a bevezetett friss levegővel keve­redhessenek. Ugyanez áll annak lehetősé­gére vonatkozólag is, hogy a gáz elégetle­nül távozzék a füstgázokkal, illetőleg a kéményben kerüljön elégésre. Másrészt arra kell törekedni, hogy a füstgázokon belül szegecs- és csavarkötéseket lehetőleg elkerüljünk, mert az ilyeneket a füstgázok idő előtt elpusztítják. További, rendkívül kellemetlen hátrány a meglévő függélyes injektor-keverőcsővel biró vasúti kocsilámpaszerkezeteknél, az el­égető levegő előmelegítésére való tekintet nélkül a gázalakú tüzelőanyag erős egy­oldalú előmelegítése. Ehhez képest, a jelen találmány értelmében, a berendezés olyan, hogy úgy a gázbevezető, mint a levegő­bevezető csatorna az alsó öntött fémből álló elvezető kémény egy furatában, vagy egy reá öntött üregében van elhelyezve és emellett a gáz előmelegítése az elégető levegő előmelegítésének megfelelővé van téve. A találmány tárgyának egy foganatosí­tási példája a mellékelt rajzon van bemu­tatva, mimellett az 1—3. ábrák egy öntött fémből álló el­vezető kémény alsó részét ábrázolják, az 1. ábra a kémény hosszmetszete, a 2. ábra az 1. ábra A—B vonala mentén vezetett vízszintes keresztmetszete és a 8. ábra oldalnézete. Az (a) kéményalsórészben egy (b) cső­toldat van elrendezve, mely keresztben

Next

/
Thumbnails
Contents