64981. lajstromszámú szabadalom • Eljárás mechanikai kemence ércek pörkölésére

Megjelent 11114. évi augusztus hó lO-én. MAGY. KIR. SZABADALMI wBB HIVATAL SZABADALMILEIRAS 64981. szám. Xll/d. OSZTÁLY. Eljárás és mechanikai kemence ércek pörkölésére. HERNÁDVÖLGYI MAGYAR VASIPAR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1913 julius hó 9-ike. A jelen találmány érceknek tökélete­sebb módon való pörkölését célozza és ehhez alkalmas berendezést nyújt. Az eddig ismeretes mechanikai pörkölöke­mencéknél a pörköléshez szükséges gáz­alakú közeg (levegő vagy redukáló gáz) úgy vezettetik a kemence egyes munkate­reibe, hogy az a Vékony rétegekben kite­rített érc fölött vonul el és ennélfogva csak ezen ércrétegek fölületeire hat. Hogy ennek dacára is elérhető legyen, hogy a gázalakú közeg az egyes ércrészecskékkel lehetőleg bensően érintkezzék, az ércréteg kaparok segélyével folytonosan kavarta­tik és fordíttatik, miáltal egyben az érc továbbíttatik és bizonyos idő múlva a ke­mencét elhagyja. Ezek a kemencék azonban csak folyta­tólagosan, megszakítás nélkül működhet­nek úgy, hogy azokban csak változatlan minőségű érceket lehet földolgozni. Meg- j kísérelték ugyan a pörkölőkemence tűz­helyét likacsosan kiképezni, hogy ezeken a likacsokon keresztül levegőt lehessen a kemencében kiterített ércrétegbe vezetni, ez a berendezés azonban nem vált, be, minthogy a tűzhely pórusai hamarosan el­dugultak és azonkívül ezen berendezésnél indirekt fűtést nem lehetett alkalmazni úgy, hogy a fűtési gázokat és a pörkölési gázokat egymástól elkülönítve nem lehe­tett elvezetni, holott ez a legtöbb pörkölő­folyamatnál elkerülhetetlen föltétel. Ezzel szemben a találmány szerinti el­járás és az annak foganatosítására szol­gáló kemence lehetővé teszi úgy az oxy­dáló, mint a redukáló pörkölést, mimel­lett a reakciógázoknak az ércekkel való benső érintkezése azoknak az érctömegbe való közvetlen befúvatása után érhető el. Az új kemence továbbá úgy van beren­dezve, hogy azt akár közvetlenül, akár közvetve lehet fűteni és ilykép az utóbbi esetben a pörkölési gázok a fűtőgázoktól elkülönítve is elvezethetők. A kemence ily berendezésének egy további előnye abban áll, hogy időszakosan működik és I úgy van kiképezve, hogy az ércnek pör­kölési idejét tetszőleges hosszúra választ­hatjuk és bármikor megszakíthatjuk. Ez például az érceknek mindig változó kén­tartalmára való tekintettel bír különös fontossággal. Egy az új eljárás foganatosítására alkal-

Next

/
Thumbnails
Contents