64746. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés műtej előállítására

Megjelent li>14. évi julius hó 24-én. MAGY. fgfegt K1R. SZABADALMI 1118® HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 64746. szám. IV/e. OSZTÁLY­Eljárás és berendezés sikéremulziót tartalmazó tápszer előállítására. DR RIGLER GUSZTÁV EGYETEMI TANÁR KOLOZSVÁRT. A bejelentés napja 1912 október hó 29-ike. A találmány sikéremulziót tartalmazó tápszer előállítására vonatkozik, amely nem­csak a természetes tejhez hasonló össze­tétellel és külső megjelenéssel, hanem egy­úttal a szokásos tejkezelési módokkal szem­bea, pl. főzésűéi, hűtésnél, megalvasztásnál, stb. szintén a természetes tejhez hasonlóan viselkedik. Ezen utóbbi sajátság elérése okozta eddig a legnagyobb nehézséget. Mert nem nehéz ugyanolyan alkotó részekből, amilyenek a természetes tejben jelen van­nak, olyan folyadékot összeállítani, amely­nek összetétele a természetes tejhez ha­sonló és amely esetleg annak külső tulaj­donságait is mutatja, de annál nehezebb az előállításhoz használt anyagokat úgy meg­választani és azokat akképen földolgozni, hogy a termék a főzést, hűtést és egyéb műveleteket, amelyeket a tejjel a háztar­tásban és élelmiszeriparban végezni szok­tak, éppen úgy, mint a természetes tej, kiállja anélkül, hogy tejszerű természete megváltoznék. Ezen követelményeknek jelen találmány egyrészt azáltal tesz eleget, hogy fehérje­anyag gyanánt a sikérből indul ki, más­részt pedig azáltal, hogy ezt az anyagot akképen oldja, illetve duzzasztja föl az oldószerben, hogy ez akár melegben, akár i | hidegben, a nyugalomban vagy mozgásban I egyenletesen eloszolva marad és a hozzá-I kevert egyéb anyagokat is oldatban, illetve a zsírt tökéletes emulzióban megtartja és így akadálytalanul sterilizálható, eltartható és szállítható. A sikér használata fehérje-alapanyag gya­nánt ezenkívül még azzal az előnnyel is ját, hogy nagy tömegekben, aránylag ol­csón áll rendelkezésünkre és növényi ere­deténél fogva kizárja azokat a veszélyeket, amelyek állati fehérjeanyagok használatánál az ezekben esetleg előforduló betegségokozó baktériumok és spórák következtében me­rülhetnek föl, aminek előnyét oly tápszer­nél, amely a csecsemők, gyermekek, bete­gek, lábadozók és gyönge egyének külön­leges tápláléka, hosszabban magyarázni fö­lösleges. Igen szerencsés körülmény ennélfogva az, hogy éppen növényi fehérjében, a si­kérben, sikerült azt a fehérjeanyagot meg­találni, amely minden követelménynek tel­jesen megfelel. A sikérnek a természetes tej fehérje­anyagaihoz hasonlóan részben oldott, rész­ben duzzasztott alakba való átvitelére a találmány tárgyát tevő eljárásnál a sikért friss, nyers alakban használjuk föl egy-

Next

/
Thumbnails
Contents