64459. lajstromszámú szabadalom • Szakaszos hűtési eljárás és hűtőberendezés

Megjelent 1914. évi junius. hó 30-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 64459. szám. XVIlI/c. OSZTÁLY. Szakaszos hűtési eljárás és hűtőberendezés. SM1TH REFRIGERATING COMPANY CÉG NEW-ORLEANSBAN. A bejelentés napja 1912 junius hó 4-ike. Jelen találmány tárgya hűtési eljárás és hűtőberendezés. A találmány oly hűtési eljárásokra és berendezésekre vo­natkozik, melyeknél az ammóniát ammó­niás vízből desztillálják, nyomás alatt kondenzálják és összegyűjtik, az ammó­nia valamely hütőelemben, pl. expan­ziós kígyócsőben expandál, mire az am­móniát a desztillációtól visszamaradt víz­zel újból elnyeletik. A találmány tárgyát képező eljárás oly berendezéssel foganatosítható, mely egy­szerű csőrendszer által összekötött, foly­tonosan zárt tartályokból áll és ezen csö­vekben alkalmazott néhány szelepet ki­véve mozgó részektől mentes. Az eljárás és berendezés megbízható, hatásos és gazdaságos, valamint tökéletesen veszély­telen, még azon esetben is, ha kevésbbé szakértők kezelése alatt áll; egyaránl al­kalmazható kis egységekben, melyek ház­tartási célokra alkalmasak, valamint na­gyobb egységekben, melyek kiterjedtebb hűtést igénylő gyárakban és üzemekben szükségesek. A működés megbízhatóságát' és hatá­sosságát azáltal érjük el, hogy gondosko­dunk arról, hogy az ammóniás víz desz­tillációjánál csakis tökéletesen vízgőz­mentes desztillációs termék jöhessen létre és hogy az ammóniás vizet a hűtési, illetve elnyelési folyamat közben az el­nyelésre legkedvezőbb állapotban tartjuk. A gazdaságosságot biztosítjuk a kis hö­fogyasztás, az eljárás és berendezés egy-i szerűsége, valamint oly műveletek és j szerkezetek mellőzése, melyek az üzem­ben nagyobb mértékű gondozást vagy több szakértést igényelnének. A biztonságot pedig azáltal érjük el, hogy áz eljárás foganatosítására való be­rendezés tökéletesen zárt és hogy a be­rendezés azon részében, melyben az ammónia víz desztillációja kezdődik és melyben nagy fokú hőt kell hozzávezetni, vízgőz- vagy ammóniatömegek nem hal­mbzódhatnak föl. A találmány lényege abban áll, hogy a szükséges mennyiségű ammóniás vizet különböző magasságban elhelyezett zárt tartályokba helyezzük el és ennélfogva két ammóniás víztömegből indulunk ki és a tartályokat alkalmas vezetékek útján szi­fonszerű keringési összeköttetésbe hoz­zuk egymással; ennek az a következ­ménye, hogy ha az alsó tartályban lévő folyadék hőmérséklete nagyobb, mint a fölső tartályban lévő folyadéké, vagy ha

Next

/
Thumbnails
Contents