64430. lajstromszámú szabadalom • Traktorokhoz kapcsolható berendezés vonókötelekkel való szántás végzésére

Megjelent 1914. évi jimius hó 25-én. MAGY tiÉi KIR szabadalmi ggj f hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 64480, szám. X/a. OSZTÁLY. Traktorokhoz kapcsolható berendezés vonókötelekkel való szántás végzésére. dollák je nő uradalmi tiszttartó bashalmon. A bejelentés napja 1913 október hó 20-ika. Ujabb időben a mótorerővel való szántás céljaira az úgynevezett traktorok (robbanó motorral fölszerelt vontatókocsi) igen elter­jedtek és tényleg sok előnpyel bírnak a gőzszántás fölött. Egy igen nagy hátrányuk ezen traktoroknak azonban az, hogy esős időben, amidőn a talaj nagyon fölázott, kü­lönösen laza, csúszós talajnál, fölmondják szolgálatukat, mivel a járókerekek és a ta­laj között nem lehet a vontatáshoz- szüksé­gelt elegendő nagy súrlódást letesíteni és így a járókerekek a mótor által hajtva fo­rognak, anélkül, hogy a traktort és a hoz­zákapcsolt ekét tovavinnék. Ennekfolytán esős időjárás alkalmával a traktortulajdonos kénytelen vagy a gőzszántáshoz, vagy ha ily berendezéssel nem rendelkezik, az igás állatokkal vontatott ekékkel való szántás­hoz folyamodni; utóbbi természetesen nagy gazdaságoknál nem megy a kívánt gyorsa­sággal, különösen ha a motoros szántásra való berendezkedés miatt az állatállomány és a kéziekék a kellő mennyiségben nem állnak rendelkezésre. Jelen találmány tárgya egy egyszerű és aránylag csekély költséggel beszerezhető berendezés, mely g. traktorhoz kapcsolható és a traktor motorával kapcsolható kötél­dobokkal van fölszerelve úgy, hogy azzal ugyanúgy lehet szántani, mint a gőzszán­tásra berendezett gőzlokomotivokkal. A rajzon a találmány szerinti berende­zés egy példaképeni kiviteli alakja oldal- és fölülnézetben van föltüntetve. A tetszésszerinti (a) traktor hátsó részé­hez egy célszerűen két (b) keréken járó (c) kocsi van kapcsolva, mely egy vagy több kötéldobbal van fölszerelve, melyek kellő áttétel útján a traktor motora által hajtott tengellyel kapcsolatba hozhatók és kikapcsolhatók úgy, hogy ezen berendezés­sel ugyanúgy lehet szántani, mint a gőz­szántó berendezéssel. A (c) kocsi a trak­torral célszerűen csuklósan van összekötve, hogy a haladásnál a (c) kocsi a talaj egye­netlenségeihez alkalmazkodjék. E célra a rajzon föltüntetett kivitelnél a traktor hátsó részén két (d) kar van megerősítve, melyek (d') fejei a (c) kocsira erősített (e) karok villaalakú (e') fejeibe illeszkednek. A (d', e') fejek megfelelő furatain (f) csapok vannak átdugva, melyek sasszögek vagy más eszközök segélyével biztosíttatnak hely­zetükben. Ezen kapcsolat, mely könnyen oldható és összeállítható, lehetővé teszi, hogy a (c) kocsi az (f) csapok tengelye kö­rül lengéseket végezzen. A (b) kerekek erős késszerű (g) peremekkel vannak ellátva,

Next

/
Thumbnails
Contents