64424. lajstromszámú szabadalom • Betűöntőgép

Megjelent 1914. évi június hó 25-én. MAGY. SZABADALMI KIK. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 64424. szám. IX/e. OSZTÁLY. Betüöntőgép. BHISEY SHANKER ABAJI MÉRNÖK LONDONBAN. A beieleptés napja 1913 julius hó 30-ika. Jelen találmány betűöntőgépekre vonat­kozik, még pedig főkép olyanokra, me>­lyeknél minden öntési folyamatnál na­gyobb mennyiségű betűt öntenek, azután az öntőformákat az öntő szájrészről eltá­volítják, a betűket a formákból kilökik és egy tárolóba vagy gyűjtőbe vezetik, a for­mák pedig erre az öntési helyre térnek vissza. A találmány főjellemzője a betűket a formából kilökő berendezés; a ti­pusok hosszirányban egy hozzáöntött tol­dat vagy újjak segítségével távolíttatnak el, melyek a formáktól függetlenül a betűk alá nyúlnak és azokat kilökik. Az előbbi eljárásnál zárt formákat alkalmazhatunk, mert a betűk eltávolítására nem kell a for­marészeket egymástól eltávolítani. A talál­mány további tárgya a betűk rovásait ké­pező berendezés; ez a rovásképző be­rendezés önműködően vezettetik a for­mába, ha a betűket öntjük és önműkö­dően távolíttatik ismét onnan el, hogy a betűket a formából ki lehessen venni, anélkül, hogy a formát nyitnók. A betűket persze rovás nélkül is lehet önteni. Ez esetben oly berendezést alkalmazunk, melynek segítségével a rovás bevésetik, ha a betűk a formából eltávolíttattak; a rovást véső berendezéshez tartályok tar­toznak, amelyekbe az öntött betűk beve­zettetnek és amelyekben úgy fogatnak be, hogy az alatt, míg a betűk a gépen áthalad­nak, a rovások önműködően bevésetnek. A hozzávaló szerszám egy körforgó kés vagy ide-odamenő reszelő lehet. A találmány további jellemzői, egy ide>­odamenő tarajleszedő berendezés, mely a betűk talpán lévő tarajt leszedi; egy poli­gonális excenter, mely arra szolgál, hogy a formának az öntőszájra gyakorolt nyo­mását be lehessen állítani és esetleges ko­pást ki lehessen egyenlíteni; egy bütykös korong, mely a szivattyút vezérli és me­lyen kinyúló részek vannak, melyek a szi­vattyú emelőjén lévő kis görgőkkel együtt működnek, hogy a szivattyúhenger gyors szabadon adását rúgó behatása alatt el­érjék, mimellett az elrendezést a legcélsze­rűbben úgy eszközöljük, hogy a szivattyú dugattyúja elég messze mehessen lefelé, hogy a szivattyú dugattyújának beömlési nyílásait zárja, mielőtt a dugattyú végle­gesen szabadon adatik; végül eszközök vannak elrendezve a szivattyú löketének változtatására és a formák L-keresztmet­szetű formatartón átlóirányban elrende* zett megerősítő csavarokkal való megerő­sítésére. A mellékelt rajzokban egy ezen javítá-

Next

/
Thumbnails
Contents