64424. lajstromszámú szabadalom • Betűöntőgép

sokkal fölszerelt gép van föltüntetve és pedig az 1. ábrán a gép elülnézete, részben met­szetben, a 2. ábrán az 1. ábrához tartozó fél fölül­nézete, a 3. ábrán a gép egy részének részben metszett nézete, melynél a betűk kilökésé­hez a forma nyitva van, a 4. és 5. ábrákon az öntőforma és meg­erősítésének egyí foganatosítási alakja van bemutatva, a 6. és 7. ábrákon a forma és megerősí­tésének egy másik foganatosítási alakja van bemutatva, a 8. ábrán a rovás bevésésére való beren­dezés metszetben látható, a 9. ábrán ezen berendezés másik fogana­tosítási alakján át vett vízszintes met­szet, a 10. és 11. ábrán eljárás van bemutatva, mellyel a megömlesztett fémnek a íoi> mába való benyomására szolgáló, nyomó­szivattyú löketét lehet változtatni, a 12. ábrán végnézetben vannak ábrá­zolva az öntőformatartó és a formák a gép némileg módosított foganatosítási alakján val, a 6. ábra szerint balról jobbra nézve, a 13. ábrán a formák és: a formatartón át vett metszet, a 12. ábrán bemutatott foga­natosítási alak szerint, a 14. ábrán a 13. ábráéhoz hasonló nézet látható és az öntőformát nyitva mu­tatja, a 15. ábrán végnézetben láthatók a forma" tartó és a formák a gép egy harmadik fo­ganatosítási alakjánál, a 16. ábrán a 15. ábrához tartozó fölülné* zet van bemutatva, a 17. ábrán a formán, a formatartón és összeköttetéseiken át vett metszet látható a harmadik foganatosítási alak szerint, a 18. ábrán a 17. ábráéhoz hasonló met­szet van bemutatva; itt a formák nyitva vannak. A 1—9. ábrákon (1) jelzi a bütykös korong tengelyét és (2) a formakocsit, mely a (3) öntőszájhoz képest a gép vá-I zán alkalmazott (4) vezetékekben ide-oda eltolható. A formák (4—7. ábrák) az L-keresztmetszetű (2) tartón (5) talpleme­zekből és (6) közfalakból vannak össze­állítva és ezen példakép vett foganatosí­tási alaknál a (7) födőlap által állan­dóan le vannak zárva. A formák (4—7. ábrák L-keresztmetszetű (8) tartón áíló­irányú csavarokkal vannak megerősítve, melyek a formákat ennek folytán egyide­jűleg a talplemezhez és a (8) tartó hátsó részéhez szorítják. Ezen (9) csavarok le­nyúlhatnak a formatartóba, mint azt a 4. ábra mutatja, vagy pedig a tartón át érhetnek a formába, mely esetben a for­mában keresztirányban rendeztetik el a (10) sárgarézhüvely, mely a csavar belső végét veszi föl (6. ábra). A (11) matricák U-alakú (12) sinbe helyeztetnek, mely al­kalmas módon az L-keresztmetszetü (8) formatartó hátsó részén van megerősítve. A formák és matricák legcélszerűbben úgy vannak elrendezve, hogy együttesen vehetők ki a formatartóból. A rovást képező rész célszerű alakja (13)-nál látható; áll pedig hengeres (13) rúdból, melynek (14) fölülete az összes formákon átnyúlik. Ezen rúdon van a (15) fogaskerék megerősítve, mely a (16) fogszegmensbe — mint később még le fog­juk írni — úgy kapaszkodik, hogy a betűk öntésénél a (13) rúd egy része a formákba nyúlik be, ezután pedig a (14) fölület a födőlemez belső oldalával egy síkba ke­rül úgy, hogy a betűk eltávolítását mi sem akadályozza. A rovás képzésének ez: a módja csak példakép van megadva, a ta­lálmány minden olyan szerkezetre vonat­kozik, melynél a rovást képző test hajtó­elemével oly módon van kényszermozgás­szerűen összekötve, hogy a rovást képző test a formába önműködően vezettetik be és a formából önműködően lép ki. A formatartón csuklósan van a (17) konzol megerősítve; a konzol és a forma­tartó közé a (18) rúgó van iktatva, mely esetleges visszalökést fölfog és a formának a (3) öntőszájhoz való állandó hozzászo­rítását biztosítja. A (19) szárnyakban, me-

Next

/
Thumbnails
Contents