64409. lajstromszámú szabadalom • Berendezés hajók elektromos vontatására

Megjelent 1914. évi junius Jió 24-én. kír. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 64409. szám. XV/a. OSZTÁLY. Berendezés hajók elektromos vontatására. SIEMENS-SCHUCKERT-WERKE G. M. B. H. CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1913 április hó 17-ike. Elsőbbsége 1912 április hó 18-ika. A jelen találmány olyan hajók eleK-tromos vontatására szolgáló berendezésre vonatkozik, melyek egy a vízmederben befektetett hajlékony sin mentén vontat­tatnak tova. A hajóvontatás e módjánál a sinnek a hajóról hajtott súrlódó csigákon való természetes adhéziója rendszerint nem elegendő, hanem különleges segéd­eszközökhöz kell folyamodni, melyek a sin rövid szakára koncentrált mestersé­ges adhézió elérését teszik lehetővé. A súrlódó csigák ismert mechanizmusán való odaszorítása, melynél a sin egymás­hoz szorított súrlódó csigák közt hengeí­lődik keresztül, melyeknek odaszorító nyomása a vontató hajó vonóerejétől függően szabályoztatik, egész sor súlyos hátránnyal jár; ilyenek: a sinnek a csi­gaműbe való behengerlődésekor és leej­tésekor föllépő nehézségek és időveszte­ségek; a vontató hajó csekély • mánőverező képessége, főleg veszély esetén; a sin tö­résének veszélye a megindításkor, vagy hirtelen menetakadályok alkalmával stbí E hátrányokat a jelen találmány értel­mében úgy küszöböljük ki, hogy a sin és a hajóról hajtott súrlódó csigák közt a szükséges odaszorító nyomást (adhéziót), elektromágneses úton létesítjük. A mág­neses odszorítás esetéi} nem szükséges, hogy a sin két csiga közt hengerlődjék keresztül, mert az elektromágnesek, me­lyek az odaszorító nyomást létrehozzák, a sin ugyanazon oldalán rendezhetők el, melyen a súrlódó csigák, sin tehát köny­nyen fölemelhető és ismét lefektethető. A vontatómű elektromágneseinek egy­szerű bekapcsolása a vontató hajó és a megemelt sin közt a vontatásihoz szüksé­ges kapcsolatot létesíti és az elektromág­nesek egyszerű kikapcsolása e kapcsola­tot ismét bontja. Az elektromágnesek áramerősségének szabályozásával az ad­héziónyomás tetszőlegesen beállítható. A sin törésének veszélye ki van zárva, mert az elektromágnesek megengedett maxi­mális áramerősségének határát túllépni nem kell. A mellékelt rajzon a találmány tárgya az 1. és 2. ábrákon két foganatosítási pél­dában van föltüntetve. A vízfolyás medrének fenekéről föl­emelt (a) fémszalagon gördülnek a (b, bl, b2) kerekek, melyek tetszőleges mun­kagép segélyével hajtatnak, mely utóbbi vagy a vontató hajóban van elrendezve, vagy közvetlenül a(b) kerékkel van kap-

Next

/
Thumbnails
Contents