64409. lajstromszámú szabadalom • Berendezés hajók elektromos vontatására

csolva. A keréktengelyen (c, cl, c2) elek- i tromágnesek vannak megerősítve, me­lyek '.gerjedésének mértéke a vontató hajó vezetőjének munkahelyéről szabá­lyozható. Ha a (c, cl, c2) elektromágne­sek gerjesztve vannak, zárt mágneses áramkör létesül, minthogy az elektromág­nesek pólusai a keréktengely és az (a) Jemszalag segélyével mágnesen vezetőleg vannak egymással összekötve. A kerék­tengely a (d) kengyel közvetítésével a vontatóhajóval van összekötve. A (b) kerék két oldalán ágyazott két (cl, c2) elektromágnes, helyett (1. ábra) lehet, ha két (hl, b2) kereket alkalma­zunk, a két kerék közt a középen fekvő egyetlen (c) elektromágnest is használni (2. ábra). Az (a) fémszalag keresztmet­szetét ekkor célszerűen úgy választjuk meg, hogy a (bl, b2) kerekek lecsúszása meggátoltassák. Ugyanezen cél elérhető, egy karima se­gélyével is. mely a kerékkoszorún van elrendezve és oldalról fogja, körül a la­pos (a) fémszalagot hasonló módon, mint a vasúti kerekek karimája a vasúti sínt. Az összadhéziónyomás fokozására cél­szerűen több elektromágnest rendezünk el a sin mentén elosztva. Célszerű ekkor az elektromágnesrendszer alsó fölületeit láncvonal alakjában elrendezni. Ezáltal a légrés az egész rendszerben egyenlő nagy és a sin kihajlásai, melyek besza­kadásokra vezethetnének, elkerültetnek. A kerekek odaszorító nyomása az elektromágnesség változtatásával kényel­mesen szabályozható. Telített állapotban pl. az elektromágnes az odaszorító nyo­másnak éppen a szükséges maximumát szolgáltathatja, míg kisebb vonóerő ése­! tén a gerjesztő áramkörbe ellenállások bekapcsolásával az odaszorító nyomás csökkenthető. Ha elektromos üzemnél az elektromágnes gerjesztését a mótoráram­tól tesszük függővé, az odaszorító nyo­másnak a szükséges vonóerővel arányos önműködő szabályozása könnyen eszkö­zölhető. Az elektromágnesek segélyével továbbá a vontatóhajó és az egész vonta­tott hajósor fékezése és lehorgoyzása is lehetővé van téve, amennyiben ugyanis a mótoráram kikapcsolásakor és a mág­nesáram bekapcsolásakor a menetsebes­ség csökken és a vontatott hajósor meg­áll és lehorgonyoztatok .Az (a) fémsza­lag leejtése céljából a vezetőnek csak egy elektromos kapcsolót kell kinyitnia. Ha a vontató hajó csekély mozgékony­ságát akkor is el akarjuk érni, midőn az az (a) fémszalagtól meg van szabadítva, azt egy csavarral kapcsolatos kis segéd­motorral kötjük össze. Az elektromágnesek természetesen a súrlódó csigáktól függetlenül is lehetnek a járművön elrendezve. Végül maguk a kerekek is lehetnek mágnespólusok gyanánt kiképezve. SZABADALMI IGÉNY. Berendezés hajók elektromos vontatá­sára, mely hajók egy a vízfolyás med­rében lefektetett hajlékony sin men­tén vonatnak tova, azáltal jellemezve, hogy a sin és a hajóról hajtott súr­lódó csigák közt a sin mentén való vontatáshoz szükséges adhéziónyomás egészen, vagy csak részben elektro­mágnesek segélyével van létesítve, melyek a hajó járművén vannak el­rendezve. (1 rajzlap melléklettel.) PAUJVS aF&ZVÉ.IT TWWA&Ái NYOMOAJA 6UOAPc&

Next

/
Thumbnails
Contents