64398. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tápszerek vagy más árúk konzerválására azoknak fagyasztóoldattal való közvetlen hűtésére illetőleg fagyasztására

Megrjeleiit 1914. évi junius hó 252-én. i SZABADALMI ^ ^ HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 64398. szám. IV/e. OSZTÁLY­Eljárás tápszerek vagy más áruk konzerválására azoknak fagyasztóoldattal való közvetlen hűtése, illetőleg fagyasztása útján. OTTESEN ANTAL JENSENIUS ANDREAS KERESKEDŐ THISTEDBEN. A bejelentés napja 1913 február hó 28-ika. Elsőbbsége 1912 október hó 22-ike. Találmányom tárgya víztartalmú, ill. lével telt árúk, mint pl. halak, gyümölcs, hús stb. fagyasztására, vagy hűtésére szol­gáló eljárás. Azt tapasztaltam, hogy ilyen árúknak fagyasztó oldattal, vagyis valamely, ki­mondottan erős ízű anyagnak, mint pl. sónak, savnak, bázisnak stb. az oldószer (víz) fagyási hőmérsékletét alábbszállító oldatával való közvetlen kezelése bizo­nyos föltételek mellett keresztülvihető anélkül, hogy ezen ízesítő anyagok az ol­datból a konzervekbe behatolnának. Sőt, ezen föltételek mellett, a konzerveket belső és külső természetes értékes tulaj­donságaik megtartásával, csak a fölszí­nen, vagy teljesen meg is lehet fagyaszt tani. A konzerveknek fagyasztó oldattal való közvetlen kezelése magában véve nem új. Ha azonban, mint már javasolták, a víz­tartalmú árúkat, mint pl. halakat, melyek­nek hőmérséklete kb. 10° C-ra becsülhető, telített fagyasztó oldatba mártjuk, mely a konzervek megfagyasztására elegendően! alacsony, kb. 10° C hőmérséklettel bír, akkor azon hatás lép elsősorban föl, hogy a hal és az oldat érintkezési fölületei nem csak termikusan, hanem osmotikusan is hatnak egymásra, oly módon, hogy az ol­dat a hal fölületéből bizonyos mennyiségű nedvességet, a hal fölülete pedig az ol­datból bizonyos mennyiségű sót vesz föl. Ezen só most a hal bőrébe és húsába megy át, szekundér jelenség gyanánt. Har­| madsorban a következő két hatás egyike, vagy másika lép föl. Ha a rendelkezésre álló melegmennyi­ség a meglévő fagyasztó oldat viszonylago­san nagy tömege következtében elég kicsi és ha az oldat fölkavarása által a halhoz elegendő gyorsan elegendő kis mennyi­ségű meleg vezettetik, akkor a hal által a föntemlített a primér és szekundér folya­mat alatt fölvett sómennyiség nem lesz elegendő arra, hogy a hal bőrében és húsában lévő folyadékokat a keletkező, gyorsan kb. 10° C-ra sülyedő hőmérséklet­nél folyékonyan megtartsa. Először a hal bőre, azután húsa fog megfagyni. — Ezen gyors megfagyás azonban a sónak; az oldatból való folytatólagos fölvételét nem akadályozza meg, hanem a só foly­tonosan benyomul a bőr és a hús száraz anyagába. Ha ezzel szemben a rendelkezésre me-

Next

/
Thumbnails
Contents