64387. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék a képszalagvándorlás optikai kiegyenlítésére kinematográf-készülékeknél

Megrjeleiit 1914. évi junius hó 252-én. MAGY. g&gt KIR. SZABADALMI JSGG HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 64387. szám. IX/h. OSZTÁLY. Eljárás és készülék a képszalagvándorlás optikai kiegyenlítésére kinematográf készülékeknél. OPTISCHE ANSTALT C. P. GOERZ AKTIENGESELLSCHAFT CÉG BERLIN-FRIEDENAUBAN, MINT DR THORNER WALTHER ORVOS BERLINI LAKOS JOGUTÓDJA. A bejelentés napja 1912 április hó 1-je. Elsőbbsége 1911 április hó 4-ike. Jelen találmány tárgya eljárás és készü­lék a képszalag vándorlás optikai kiegyenlí­tésére kinematográf-készülékeknél, melyek­nél a filmszalag folytonosan mozgattatik és ezen mozgás hatása mozgatott optikai elemek által kiegyenlíttetik. A találmány eélja az, hogy egyszerű szerkezet mellett tartósan egyenletes világosságú képek éres­senek el. A találmány úgy a kinematográf­képek bemutatásánál, mint fölvételénél is alkalmazható. A találmány célját azáltal érjük el, hogy a sugárjáratba a tárgy (természetes tárgy vagy film) és a képfölület (film, illetve ve­títőernyő) közé visszaverő fölületekkel biró koszorút és egy tárgylencsét kapcsolunk be, még pedig oly elrendezésben, hogy a reflektorkoszorú azzal a tulajdonsággal bír, hogy a reá eső tetszésszerinti és bárhonnét jövő párhuzamos fénysugarakat konvergálóan belseje felé vezeti és megfordítva a belül­ről divergálóan ráeső sugarakat reflexió ál­tal lényegében párhuzamossá teszi és hogy a tárgylencse az egymást keresztező su­garak terében a képnyílás és a tükör­köBzorú között fekszik. Ez az elrendezés | azt eredményezi, hogy a koszorú egyes visszaverőfölületeinek mozgásánál a fölüle­tek által visszavert fény intenzitásában nem lépnek föl lényeges ingadozások, amint ez a későbbiekben részletesebben ki van fejtve. A készülék részei kényelmesen rendez­hetők el, ha a filmszalagot oly módon ve­zetjük, hogy lapjával párhuzamos a tükör­koszorú forgástengelyéhez és ha a szalagot a tükörkoszorú síkjától eltolt sikban ren­dezzük el úgy, hogy a tárgylencse ten­gelyén átlépő sugár a készüléken belül ön­magához képest párhuzamosan eltolatik. Kényelmes szemlélés céljából ajánlatos a sugarak járatába a reflektorkoszorú tükrei és a vetitőfölület közé egy további reflek­tort bekapcsolni, mely a koszorú tükrei­től jövő sugarakat a tükörkoszorú síkjából kiveti. A találmány a csatolt rajzokon van föl­tüntetve, melyeken az 1—3. ábrák oly ké-Bzüléket mutatnak, mely úgy vetítésre, mint fölvételek készítésére is használható, mi­mellett azonban az ábrákban nyilak által jelölt sugárjárat vetítőkészülék gyanánt való i használatnak felel meg.

Next

/
Thumbnails
Contents