64288. lajstromszámú szabadalom • Sebességváltoztató hajtőmű mótoros járművekhez

negjelent lt>14. évi junius hó 18-án MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 64288. szám. XX/a/2. OSZTÁLY. Sebességváltoztató hajtómű mótoros jármüvekhez. HÜCKEL FRITZ GYÁROS NEUTITSCHEINBEN. A bejelentés napja 1913 május hó 27-ike. Elsőbbsége 1913 március hó 21-ike. A találmány tárgya sebességváltoztató hajtómű mótoros járművekhez, melynek lényege, hogy az előtéttengelyt a mótor­tengely két külön ható transzmissziólánc vagy két külön ható kúpkerékpár útján, a jármű hajtótengelyét pedig az előtét­tengely két külön ható transzmissziólánc vagy két külön ható homlokkerékpár út­ján két különböző sebességgel hajtja, to­vábbá hogy az egyik láncpár mindegyik lánca, illetve mindegyik kúpkerékpár a másik láncpár mindegyik láncával, illetve mindegyik homlokkerékpárral az egyik láncpár egyik láncának, illetve az egyik kúpkerék-, illetve homlokkerékpárnak üres járása mellett közös hatásra hozható, ami által négy különböző sebesség ér­hető el. A mellékelt rajz a találmány tárgyá­nak két kiviteli példáját vázlatosan mu­tatja és pedig az 1. ábrán két láncpárral, a 2. ábrán pedig egy kúpkerék- és egy láncpárral ellátott sebességváltoztató haj­tómű van föltüntetve, mig a 3. ábra a 2. ábrán föltüntetett sebesség­változtató hajtóművet kardánhajtás ese­tén mutatja. Az 1. ábra szerint az (1) mótortenge­lyen két egyenlő átmérőjű (2) és (3) lánc­kerék vagy lánckorong van szilárdan el­rendezve; a (4) és (5) transzmissziólán­cok ezeken a lánckerekeken és a (6) elő­téttengelyen lazán elrendezett, különböző nagyságú (7) és (8) lánckerekeken van­nak átvezetve. Lehet természetesen az (1) mótortengelyre szilárdan erősített (2) és (3) lánckerekeknek különböző és a (6) előtéttengely (7) és (8) lánckerekeinek egyenlő vagy szintén különböző átmérőt adni, hacsak a (6) előtéttengely a (7, 8) kerekek egyikével fölváltva való kapcso­lásánál különböző sebességgel hajtatik. A (6) előtéttengelyen továbbá még két különböző átmérőjű (9) és (10) lánckerék van lazán megerősítve, melyekről a (11) és (12) transzmisszióláncok a jármű (13) hajtótengelvén szilárdan megerősített, egyenlő átmérőjű (14) és (15) láncko­ronghoz vezetnek. Ezen esetben a (9) és (10) lánckerekek szintén egyenlő vagy különböző nagyságúak és a (14) és (15) kerekek különböző átmérőjűek is lehet­nek, hacsak a két (11) és (12) lánctransz­misszió a (13) hajtótengelynek különböző forgási sebességet képes adni. A (6) előtéttengellyel mindig a (7) és (8), valamint a (9) és (10) lánckerekek

Next

/
Thumbnails
Contents