64248. lajstromszámú szabadalom • Gép szivaroknak és szivarpólyáknak előállítására

Megjelent 1914. évi június hó 17-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 64248. szám, x/c. OSZTÁLY. Gép szivaroknak és szivarpólyáknak előállítására. MECHAN1SCHE CIGARREN-FABRIKATIONS-GESELLSCHAFT M. B. H. CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1913 október hó 14-ike. A találmány tárgya gép szivarok és szi­varpólyák előállítására, rnely főleg azon berendezések által tűnik ki, amelyek a dohányleveleket vezetik, összetartják és elősajtolják és egy előkészített csoma­gocska, illetve pálya alakjában a tulaj­donképeni pólyakészítő berendezésbe szállítják. Az 1. ábra ezen gép hosszmetszete. A 2. ábra a metszet az 1. ábra A—B vo­nala irányában nagyobbított léptékben. A 3. ábra egy részlet távlati nézete. A 4. és 5. ábrákban az elősajtolóberende­zés, valamint a pólyakészítő és a tulaj­donképeni sajtolóberendezés nagyobbított léptékben látható. A dohánykeverőpadlásról érkező do­hánylevelek az (1) tölcsérbe jutnak, melyben a levelek az ide-odamozgatott (2) tolattyú révén mozgásban tartatnak, miáltal bizonyos mennyiségű levél egy végnélküli (3) szalagra esik, mely a nyíl irányában (1. ábra) egy függőleges irány­ban futó (4) végnélküli szállítószalag felé mozog. A (3) és (4) szállítószalag közt csak egy keskeny tér marad meg, melyen a levelek átvezettetnek úgy, hogv simán szétterít­tetnek. A (3) és (4) szállítószalag alatt a nyíl irányában mozgó (5) szállítószalag van elrendezve, melybe a háromszögű ke­resztmetszettel biró (6) lécek olykép van­nak hozzáerősítve, hogy a szalag haránt­irányában lefelé szűkölő csatornák ké­peztetnek. A (3) és (4) szalagok közt moz­gatott levelek az (5) szalagra esnek, mi­mellett azok az (5) szalag csatornáiban elhelyezkednek. Az (5) szállítószalag mellső vége fölött a kényszermozgásúan hajtott (7) szár- 1 nyaskerék van elrendezve, melynek szár­nyai közvetlenül a (6) lécek fölött mo­zognak. A szárnyaskerék révén a (6) lé­ceken lévő levelek a szalag csatornáiba tereltetnek és a léceken kinyúló vagy azo­kon fekvő levelek a csatornákba fúvat­nak. Azon levelek, melyek a légáram ál­tal esetleg nem tereltetnek a csatornákba, a szárnyak alá jutva a csatornákba szo­ríttatnak. A (6) szállítószalagról a kiegyenesített levelek a (8) szállítószalagra jutnak, mely azokat az elősajtolóberendezésbe szál­lítja. A (8) szállítószalag a (9) kölyüvezeték­nek egy kivágásában végződik, melynek (10) kölyüje bizonyos időközökben a (11)

Next

/
Thumbnails
Contents