64240. lajstromszámú szabadalom • Lehorgonyzóberendezés léghajó megállóhelyek számára

Megjelent 1914. évi június hó 17-én. MAGY. SZABADALMI SZABADALMILEIRAS 64240. szám. V/h OSZTÁLY. Lehorgonyzóberendezés léghajómegállóhelyek számára. KRONSTEIN JOACHIM HEINBICH KERESKEDŐ BERLIN­STEGLITZBEN. A bejelentés napja 1913 augusztus hó 19-ike. A jelen találmány léghajómegállóhe­lyeken elrendezett léghajólehorgonyzó berendezésre vonatkozik és lényegében abból áll, hogy a megállóhely falain ru­galmas fogószerkezetek vannak elren­dezve, melyek a léghajó beérkezésekor a gondolák kivágásaiba léphetnek be. Fon­tos továbbá vízszintesen fekvő záróleme­zek elrendezése, melyek a léghajó gon­dolái fölé nyúlnak és fölcsaphatóan le­hetnek berendezve. Az említett fogószer­kezetek egy része célszerűen ezen föl­csapható zárólemezeken van megerősítve. Annak megakadályozására, hogy a záró­lemezek, a léghajó fölhajtóerejének ha­tása alatt, vagy egyéb befolyások folytán, önmaguktól megemelkedjenek, olyan szerkezetek vannak alkalmazva, melyek a zárólemezeket sülyesztett helyzetükben önműködőlég biztosítják. A lehorgonyzó berendezéssel egy kü­lön kikötőszerkezet van összekötve, mely a léghajónak a lehorgonyzó berendezés fogószerkezetei közé való biztos beveze­tését teszi lehetővé. Lényegében ezen kikötőszerkezet köte­lek elrendezésében áll, melyek a hajtó-, vagy egy külön mótor kötéldobjain fut­nak és melyeknek szabad vége, a léghajó gondolájával való összekötésük céljából, kapcsolószerkezettel van ellátva. A jelen új lehorgonyzó berendezés vagy önmagában, minden lefödés nélkül használható és ez esetben is föltétlenül biztos kikötőt szolgáltat a léghajó szá­mára, vagy pedig, ismert módon, az egész lehorgonyzó berendezés fölé tetszőleges szerkezetű csarnokot építünk. Lehet az egész lehorgonyzó berendezést egy for­gatható léghajócsarnokban, vagy pedig egy úszódokkszerű alépítményen is el­rendezni, mely akkor lehetővé teszi, hogy az alépítmény megfelelő lehorgonyzásá­val nyilt tengeren is a léghajómegállóhe­lyeket létesítsük. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy foganatosítási példája van be­mutatva, és pedig az 1. ábra az új lehorgonyzó berendezés alaprajzát, a 2. ábra hátulról való nézetét és a 3. ábra oldalnézetét ábrázolja. A 4. ábra a zárólemezek tartószerkezeté­nek részletrajza, az 5. ábra a fogószerkezetek egy másik foganatos! alakja, a

Next

/
Thumbnails
Contents