64118. lajstromszámú szabadalom • Önműködő vasúti kocsikapcsoló

Megjelent 1914, évi junius hó lO-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 64118. szám. V/b. OSZTÁLY. Önműködő vasúti kocsikapcsoló. BOZSIK ANTAL KÖMŰVESSEGÉD SZENTESEN. A bejelentés napja 1912 december hó 13-ika. Jelen találmány tárgya oly módon szer- I kesztett önműködő vasúti kocsikapcsoló, amely lehetővé teszi azon balesetek elke­rülését, amiket kapcsolás közben a kocsik ütközői okoznak. A bekapcsolást önműködő emelőkar eszközli, míg a kikapcsolást az arra hiva­tott vasúti közeg végzi minden veszély nél­kül, amennyiben azt az ütközőkön kívül a kocsik mellett hajthatja végre. A találmány tárgyának példaképem ki­viteli alakját a mellékelt rajzok tüntetik föl, amelyeken az 1. ábra a kapcsoló oldalnézete kikap­csolva, a 2. ábra a kapcsoló oldalnézete bekapj csolva, a 3. ábra a kapcsoló elülről nézve, a 4. ábra a kapcsoló fölülről nézve, az 5. ábra a kapcsoló hátsó nézete és a 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. ábrák egy-egy részletek. A találmány lényegében, a (3) vontató­rúd oldallapjaira és az (5, 6) pántok által hozzá erősített 4—4 toldatok (1. 5. ábrát) és a rájok erősített (7—7, 8—8, 9—9, 10, 11,12,13,14—14,15,16,17,18,19) részek, valamint a (20—20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, és 28) részekből alkotott kettős kapcsoló­készülékből áll. A (3) vontatórúd a végére erősített (37) régi rendszerű kapcsolóval megmarad s mint biztonsági kapcsoló szükség esetén továbbra is használható anélkül, hogy az új rendszerű kapcsolóké­szüléket működésében gátolná, mivel azok mellette jobbról és balról foglalnak he­lyet. A (3) vontatórúd az (1—1) gerendák között közepén, vagyis a régi helyén fek­szik. A baloldali (4) toldat mellső végének külső oldalaira erősített (7—7) lemezek mellső végének külső oldalához forgat­hatóan erősített (8—8) lemezek alul és fö­lül a (9—9) pántok által vannak egymás­sal össze (kötve) erősítve s közéjük akként van elhelyezve a (10) csavarház, hogy an­nak oldalaiból kiemelkedő nyúlványai a (8—8) lemezek hosszú keskeny nyílásában előre s hátra csúszhat. A (12) csavarház nyúlványaira a (13) rész forgathatóan van erősítve, melynek végei lefelé irányuló páros nyúlványokkal bír, ezen nyúlvá­nyok között forgathatóan vannak ágyazva a két-két részből csuklósan összeerősített (14—14) részek, melyek hosszú keskeny nyílással bírnak, a (10) és (12) csavar házakat egy jobb- és balmenetű s közé-

Next

/
Thumbnails
Contents