64099. lajstromszámú szabadalom • Taxameter, melynél a kontrollszerkezet az egyes teljesítményeket regisztrálja

Megjelent 1914. évi .juiiius hó 10-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI VSa HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 64099. szám. Vll/e. OSZTÁLY. Taxameter, melynél a kontrollszerkezet az egyes teljesítményeket regisztrálja. BRUHN FRIEDRICH WILHELM GUSTAV KERESKEDŐ BERLIN­WILMERSDORFBAN. A bejelentés napja 1913 február hó 24-ike. Elsőbbsége 1912 december hó 12-ike. A találmány oly szerkezet javítására vo­natkozik, mellyel egyszerű, a zéruson át­menő, vagyis «örökös» számlálóművek ré­vén ellenőrzést létesítünk afölött, hogy mekkora volt az egyes taksák teljesít­ménye s különösen mekkora utak tétettek meg az egyes taksákkal. Az örökös számlálómüvek célszerűen dobos Bzámolóművek gyanánt az egyesek, tízesek, százasok stb. jelzésére szolgáló s közös tengelyű számdobokkal képeztetnek ki. Az egyes számlálóművek első, az egyese­ket jelző dobjai alkalmas átvivő ós áttevő szerkezetek révén a kocsikerékről hajtat­nak, míg a tízesek, százasok stb. jelzésére szolgáló következő dobok egy a dobten­gellyel párhuzamos tengelyen ágyazott fo- • gaskerekek révén — az előző doboknak 9-ről O-ra való továbbításakor — menesz­tetnek. Az első, az egyesek jelzésére szol­gáló számdobok egy-egy szakaszegység, pl. 1 km. megtétele után egy számjeggyel for­díttatnak tovább. Minthogy a kocsiról hajtott, u. n. «út­hajtótengely», melyről az útkontrollmű meg­hajtásának kell történnie, egyúttal a me­netdíjmutató íktatóművének hajtására is szolgál s ennek folytán az illető tarifától. vagyis az úthossz és menetdíj közti vi­szonytól függő meghatározott forgásszám­mal kell bírnia, az úthajtótengely és az út­kontrollmű első számdobjai között egy az úthajtótengely forgó mozgása nagyságának megfelelő áttétel szükséges. Ezen áttétel azáltal éretik el, hogy az úthajtótengelyre ékelt egy csiga egy csigakerékbe fog, mely-' nek tengelye egy az első számdobnak külső fogazásával összefogó fogaskereket hord. Az úthajtótengely forgássebességének al­kalmazkodása az egy vagy többjáratú csi­gának és a csigakerék fogszámának meg­választása révén érhető el. Közelfekvő lenne, a különböző számláló­művek összes számdobjait egymás mellett egyetlen tengelyen elrendezni. Ez esetben az első számdobok hajtására szolgáló ke­rekek ugyancsak mind egy a dobteng'ellyel párhuzamos tengelyen, t. i. a föntemlített csigakeréktengelyen, s a tizesáttételhez szol­gáló föntemlített fogasáttételek ugyancsak egy a dobtengellyel párhuzamos másik ten­gelyen lehetnének fölszerelve. Az ehhez szükséges nagy és Összefüggő tér azonban a taxaméterkészülékben rendesen nincs meg, mert a szabad teret a készülékhez tartozó különböző mechanizmusok foglalják le. Ha

Next

/
Thumbnails
Contents