64060. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék zárt tartányok űrtartalmának meghatározására

Megjelent 1914. évi junius hó 6-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 64060. szám. V/b. OSZTÁLY. Eljárás és készülék zárt tarfcányok űrtartalmának meghatározására. THE WESTINGHOUSE BRAKE COMPANY LIMITED CÉG LONDONBAN. A bejelentés napja 1913 iebraár hó 25-ike. Elsőbbsége 1912 augusztus hó 27-ike. Jelen találmány tárgya eljárás és készülék oly zárt tartányok űrtartalmának mérésére, melyek rendesen egy a légköri nyomástól el­térő nyomás alatt tartatnak. A találmány különösen, azonban nem kizárólag, fluidum­nyomású fékkészülékek vonatvezetéke űr­tartalmának mérésére alkalmas, oly célból, hogy a vonatvezeték hossza vagy a vonat­vezeték kocsiszakaszainak száma megköze­lítőleg jelezte8sók, mely kocsiszakaszok meg­felelően egymáshoz vannak kapcsolva és nyitottak úgy, hogy fékezési célokra hasz­nálhatók. A találmány szerinti ürtartalom­jelző a következőképen működik: A zárt tartányt, mely egy előre meghatá­rozott, a légköri nyomástól eltérő nyomás alatt álló közeget tartalmaz, egy zárt kam­rával kötjük össze, mely légköri vagy más állandó nyomás alatt álló közeget tartal­maz, mimellett a kamrában a tartány és a kamra nyomásának kiegyenlítése következ­tében föllépő nyomásemelkedés vagy csök­kenés a tartány űrtartalmának mérésére hasznosíttatik. A kamrában beálló nyomás­emelkedés vagy csökkenés tetszésszerinti nyomásmérő által jelezhető, melynek be­osztása a vonatvezeték hosszegységeinek megfelelő osztásokkal bírhat, ha a készülék fluidumnyomású fékekkel kapcsolatban alkal­maztatik. A pontos mérés céljára termé­szetesen az szükséges, hogy a tartányban uralkodó nyomás a mérés kezdetén meg­határozott állandó értékkel bírjon, továbbá hogy a nyomásmérő beosztása ennek meg­felelően legyen készítve és a mérőkamra űrtartalmának figyelembevételével állíttassék elő. Más szóval, a tartány nyomása a mérés előtt egy meghatározott állandó értékre növelendő vagy csökkentendő, oly célból, hogy a nyomásmérő jelzése a tartány űr­tartalmát helyesen mutassa. A találmány továbbá oly berendezésben áll, mely lehetővé teszi, hogy a tartányban a mérés kezdetén az említett állandó értékű nyomás eléressék és hogy a méréshez szük­séges különböző folyamatok könnyen és gyor­san legyenek végezhetők. A találmány célszerű kiviteli alakja sze­rint a zárt tartány, pl. egy fluidumnyomású fék vonatvezetéke egy önműködő szabá­lyozószeleppel van ellátva, mely a mérés eszközlése céljából a tartánnyal összekötte­tésbe hozatik és mely szelep oly módon van szerkesztve, hogy a tartányból a nyomó­közeget önműködően kibocsátja vagy a tar­tányba mindaddig nyomóközeget vezet, míg

Next

/
Thumbnails
Contents