64010. lajstromszámú szabadalom • Röpülőgép

KIR. >1 éji,jelent is>lá:. évi jimius ho 4-éu. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 64010. szám. v/h. OSZTÁLY. Röpülőgép. DE PIERPONT DE BURNOT JÓZSEF TÓKÉS DESTELBERGEN LEZ-GANDBAN. A bejelentés napja 1913 augusztus hó 12-ike. Jelen találmány tárgya röpülőgép, melynél a hordfölületek alátámasztására lengő fölületeknek egy rendszere van al­kalmazva. Ezen iöliiletek a tulajdonképeni röpülőgép mindkét oldalán és középten­gelyükhöz szimmetrikusan vannak elren­dezve. Mellékelt rajzon a találmány tárgyát képező röpülőgép egy foganatosítási alak­jában van föltünletve. Az 1. ábra a lengő fölületeket elölnézelben vázlatosan mutatja. A 2. ábra ugyanazoknak nézete, melynél az egyes szervek részletesen vannak föl­rajzolva. A 3. ábra oldalnézet. A 4. ábra a röpülőgép vázlatos rajza. Az 5. ábra részletrajz és a (>. ábra az erődiagramm. Aliként a 1. ábrából látható, a repülőgép hossztengelyével párhuzamosan a röpülő­gépnek állványán a (3) tengelyek vannak elrendezve, melyeknek végein a (2) kere­kek lazán ülnek (3. ábra), melyek az alább leírandó módon hozatnak forgásba. A lengő fölületek (2) kerekeinek koszorúi a (6) rudak segélyével vannak egymással összekötve és a kerekek belső oldala mel­lett a (0) rudakra a (8) villák (^7) szárai­nak (9) hüvelyei vannak föltolva, mely hüvelyek az (í) fölületeket hordják. A (3) tengelyen a (4) forgattyuk vannak megerősítve. A (8) villaágak a (1) for­­gattyú (5) csapjait veszik körül. Ha a (2) kerekeket a mólorról forgásba hozzuk, az (1) fölületek a (4) forgattyú, az (5) csap és az ezen utóbbit körülvevő ((>) villák segélyével lengő mozgásba jön­nek és bizonyos helyzetekben a röpülő­­gép hordfölületeinek hatását fokozzák. Megjegyzendő, hogy az (1) fölületek akképen vannak elrendezve, hogy hátsó (10) felük keskenyebb, mint a mellső fél. Az (1) fölületek különböző anyagból le­hetnek előállítva és előnyösen a 2. ábrá­ban látható alakkal bírnak, mely tehát al­kalmasan meggörbített görbét ábrázol. A (2) kerekeket a (21) motor a (22) láncok segélyével hajtja, melyek a (11) küllőkhöz erősített (12) lánckerekeken vezettetnek. Miként a 2-ik ábra mutatja, az (1) fölületeknek mellső és hátsó felé­hez a (14) kötelek lehetnek erősítve, me­lyek a (15) rudak körül vezettetnek. Ezen ( rudak a (8) villaágak megfelelő (7) szárait

Next

/
Thumbnails
Contents