63972. lajstromszámú szabadalom • Tengelycsapágy járművek számára

Megjelent 1914. évi május hó 30Q-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 6B972. szám, V/b OSZTÁLY. Tengely csapágy járművek számára. DEHU ARTÚR MÉRNÖK BRÜSSZELBEN. A bejelentés napja 1911 december hó 2-ika. Síneken futó jármüveknél a tengelycsa­pok forgó fölületeinek gyors kopását tud­valevőleg főképen jelentékeny súrlódá­sok okozzák, melyek kanyarulatoknál kü­lönösen kissugarú ívek mellett föllépnek. Ezen súrlódások következtében az ezen súrlódásokat csökkentő görgőkkel ellátott csapágyak a kocsiknál általánosan nem nyerhetnek alkalmazást, mert az ilyen csapágyak a görgőknek megakadására visszavezethető alakváltozás folytán csak­hamar hasznavehetetlenekké válnának A jelen találmány célja már most ezen súrlódásokat megszüntetni, a csapágyak használati idejét növelni és görgős csap­ágyak alkalmazását és ezzel együtt jelen­tékeny üzemi erőmegtakarítást lehetővé tenni. A találmány lényegében abban áll, hogy a csapágyat körülvevő, zsiradékkal megtöltött szelence aképen van kiké­pezve, hogy a tengely szögelfordulásainak megfelelően kanyarulatokon a kocsi ke­retét követni képes. Evégből a szelence két csapszögön van elhelyezve, melyek forgását egy függélyes tengely körül lehe­tővé teszik. A kerekek számára szolgáló vezeték­támaszokkal ellátott járműveknél, me­lyeknek rúgói alul fölfekvés számára fél­gömbalakú nyúlványokkal vannak el­látva, ezen nyúlvány a fölső forgáscsapot képezheti, melyek számára a csapágynak első oldalán félgömbalakú pálya van ki­képezve, míg az alsó forgáscsapot egy kis harántrúd tartja, mely a két vezetéktá­maszhoz meg van erősítve. A vezetéktá­maszok két-két, egymástól, szabad tér által elkülönített lemezből állanak, akkor a csapágyszelence oldalnyúlványokkal lehet ellátva, melyek a közben helyet találnak, azonkívül a" két lemez közé alkalmas alakú harántrudak lehetnek megerősítve, melyek a szelence nyúlványainak vezeté­kül szolgálnak. Habár a föntebb ismertetett elrendezés a csapágyszelencének mozgathatóságoí kölcsönöz, amely görgő csapágyak alkal­mazását a gyakorlatban lehetővé teszi, mindazonáltal ajánlatos, hogy ezen görgő­ket akként képezzük ki, hogy a görgők a tengelyt érő hosszanti lökések behatása alatt rézsútosan el ne helyezkedjenek. Eszerint a találmány a csapágyaknak olyan nemére vonatkozik, melyeknél a görgők végei koszorúkká egyesített golyó­kon futnak. Azonkívül a tengelycsapágyak végei és a csapágyszelencék elzáró tokjai között elrendezett rugók arra szolgálnak,

Next

/
Thumbnails
Contents