63829. lajstromszámú szabadalom • Fölosztott vándorrostély

Megjelent 1914. évi május hó 23-áu. MAGY. SZABADALMI KJR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 63829. | szám. II/c. OSZTÁLY Fölosztott vándorrostély. SCHWÁRZELL KARL KERESKEDŐ KATOWITZBAN, A bejelentés napja 1913 április hó 24-ike. .leien találmány tárgya vándorrostély, mely hossza mentén több rostélyra van fölosztva, melyek közül mindegyik hátrább fekvő ros­tély lassúbb mozgást végez. A hajtás módja tetszőleges lehet,, amennyiben csak a kö­vetkező cél érendő el. Az ismeretes vándorrostély ok mellső vé­gére adagolt tüzelőanyag helyesen vezetett tüzelése mellett olykép ég el, hogy az egy éket alkot, melynek mellső magassága a tüzelőanyag eredeti adagolási mozgásának felel meg, míg az ék csúcsa a rostély hátsó vésén fekszik. Az égést a tápláló levegő ezen éken ke­resztül tódul, mimellett az ék csúcsa a legtöbb levegőt kapja, minthogy itt a leg­kisebb ellentállásra talál. Minthogy azonban az ék csúcsánál csak igen kevés elégethető anyag van, vagy esetleg egyáltalában nin­csen, ennek folytán az éken keresztültóduló levegő elhasználatlanul jut a tüzelőtérbe, ahol mint úgynevezett hamis levegő a szén­savtartalmat csökkenti és evvel a tüzelés hatásfokát rosszabbítja. Ezen hátrányt a jelen találmány meg­szünteti, amennyiben az említett ék képző­dését meggátolja. A tüzelőanyagot fölvevő első vándorrostély gyorsabban mozog, mint a következő. Az ék szétosztása 2, 3 vagy több darabban történhetik 2, 3 vagy több hajtott rostély alkalmazásával. Célszerű, ha az utolsó rostély egy hajtott síkrostély gyanánt van kiképezve. A legelső rostélyon az anyag csak bizonyos ékmagasságig ég el és azután a lassabban mozgó következő rostélyon nagyobb magasságú rétegben egyenletesen osztatik el és tovább mozgat­tatik úgy, hogy azon torlódások és salak­képződések, melyek lekaparok használata esetén más rostélyoknál bekövetkeznek, itt teljesen és biztonsággal meggátoltatnak. Azonkívül a tüzelés végén lévő, égési anyag­ban szegényebb tüzelőanyag vastagabb rétegben mozgattatik tovább, miáltal a légellentállás lényegesen megnagyobbíttatik úgy, hogy a tüzelőtérbe fölösleges levegő nem tódulhat, míg a lassúbb mozgás folytán a tüzelőanyag jobban fölmelegszik és még a kisebb ós utqlsó szénrészecskéknek is elég idejük marad az elégésre. - A mellékelt rajzon a találmány egy fo­ganatosítási alakjában van föltüntetve. Az 1. ábra egy kétrészű vándorrostély hátsó végének hosszmetszete; a 2. ábra fölülnézete. A (a) rostélyrúdnak az első vándor- vagy láncrostélyhoz tartoznak és lépcsőzetesen vannak elhelyezve. ,

Next

/
Thumbnails
Contents