63829. lajstromszámú szabadalom • Fölosztott vándorrostély

A második rostély a (b) haffititér a (d) éllel bíró, a levegőt elzáró (c) lemeMaíá van ellátva. Ezen élen a (e) himba nyugszik-, melynek szélessége körülbelül a restély szélességének felel meg és mély egész szé­lességében vagy egy darabból áll, vagy pe­dig töl&b részre van osztva. A himba az (n) ör-rál a« (a) rostély végén fékszik és -ezen örröak (f) üregébe a tetszőleges alakú ! (g) rostély rudak (h) végtikkel forgathatóan van­nak behelyezve, míg másik (i) végük a (c) lemezen fekszik. Ezen íg) ro3fcélymdak sík rostélyt alkot­nak. Az (a) rostélyrudak a nyíl irányában a sík rostély felé mozognak és (fii) nyúlvá­nyukkal az (e) himbához ütköznek, miáltal utóbbi a (d) él köriül addig lendfttetik el, míg az (m) nyúlvány a himbának (n) orrát el nem hagyja, mire a himba eredeti helyze­tébe tér vissza. A himbának ezen mozgása folytán a síkrostélynak (h) vége megemel­tétik, előretolatik, azután megint visszatola­íik és sülyeszttetik, míg másik (i) vége ide­oda csúszik. A sík rostély eszerint rázó mozgásba jut Ezéű luózgás tolytán a sík rostélyon lévő tüzelőanyag a sík rostélynak (i) vége felé élőremozgattatik, amikor is ezen mozgás sébessege az (m) nyúlványok és az (i) vég megfelelő kiképzésétől, valamint a sík ros­tély hajlásszögétől függ. Az égés táplálá­sára szolgáló levegő alulról a hiníba (k) ré­sein és az (1) rostély közök ön át jut a tüzelő­anyaghoz. Az elégetett anyag a sík rostély -tói a levegőtől elzárt (b) hamutérbe vezet­tetik. SZABADALMI IGÉNY. Fölosztott, két vagy több egymás mögött elrendezett hajtott rostólyból álló ván­dorrostóly, azáltal jellemezve, hogy min­den következő rostély az előtte levőnél lasabban mozog úgy, hogy a tüzelőanyag az első rostélyon csak bizonyos magas­ságig éghet el és a következő, lasabban mozgó rostélyon vastagabb rétegben oszlik el. (1 rajzlap melléklettel.) PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN.

Next

/
Thumbnails
Contents