63785. lajstromszámú szabadalom • Vontatható alvázon elrendezett csatornás lengőlapát

Megjelent 1914. évi május hó 22-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI hBu HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 63785- szám. V/f. OSZTÁLY­Vontatható alvázon elrendezett csatornás lengőlapát. JARZOMBEK SEVERIN IRODA- ÉS ÜZEMFŐNÖK RUDABAN. A bejelentés napja 1913 májashó 2-ika. Tömegáruknak szállítótartányokba vagy kocsikba való berakására már ismerete­sek vontatható, egy forgó alvázon elren­dezett csatornás lengő lapátok, melyeknél a csatornaalakú lengőlapát csúcsa a föl-és lemozgás közben két különböző görbe pályát ír le. Az eddig ismeretessé lett csatornás lengőlapátok azzal a hátránnyal birnak, hogy a lapát legmagasabb és legmélyebb helyzetének elérése után, azonnal az ellen­tétes mozgásba vezettetik át úgy, hogy nem marad elegendő idő a lengőlapát ki­ürítésére és megrakására. Minthogy ezen­kívül a lapát ágyazásai mozgathatók, en­nek folytán az ágyazások igen erősen meg­támadtatnak úgy, hogy ezek a részek rendkívül gyorsan kopnak és így rövid idő alatt az egész berendezés helyes mű­ködési módját kérdésessé teszik. Ezen­kívül a lengőlapát sajátságos hajtása kö­vetkeztében, vagy a lengőlapátnak a tu­lajdonképeni. két oldalt elrendezett, görbepályákkal ellátott himbákkal való összekötése folytán az ismeretes lengő­lapátok hajtása igen bonyolult. A találmányszerinti csatornás lengőla­pát hajtószerkezete a fönt leírttól lényege­sen eltér. A találmány értelmében a lengő­lapát szilárdan van vontatható állványza­tába ágyazva úgy, hogy a lengőlapát min­dig csak körívalakú görbét ír le. miért is az ágyazás lényegesen megkiméltetik. Hogy berakandó anyag részére úgy a la­pátra való fölrakásnál, mint a lapát hátsó végéről való lecsúszásnál elegendő idő áll­jon rendelkezésre, a lapátmozgást a leg­magasabb és a legmélyebb helyzetben nyugalmi szünet szakítja meg. A lapát föl­felé való mozgásánál, a lengőlapát von­tatható alvázával együtt egy menesztőszer­kezet által az anyag felé mozgattatik, hogy a lapát az anyagba behatoljon, míg a la­pát sülyedésénél a vontatható állványzat kis darabon hátrafelé mozgattatik. A hát­rafelé való mozgás útja valamivel cseké­lyebb az előremozgás út j áriái. Mindezek a mozgások egyazon hajtótengelyről esz­közöltetnek, mely állandóan ugyanazon értelemben forog úgy, hogy az egész szer­kezet teljesen önműködően dolgozik és nem igényel kezelést. A csatolt rajzon a berendezés példaké­pem kiviteli alakja, az 1. ábrán oldalnézetben és a 2. ábrán elölnézetben van föltüntetve, a 3. ábra a berendezés oldalnézete a lengő­lapát legmagasabb helyzetében.

Next

/
Thumbnails
Contents