63732. lajstromszámú szabadalom • Javítások a négyütemű explóziós mótorokon

Megjelent 1914. évi május ho 20-án. MAGY. GJ^ KIR­SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 63732. szám. V/d/a. OSZTÁLY. Javítások a négyütemű explóziós mótorokon. EMBER BÉLA NYUGALMAZOTT PÉNZÜGYI TITKÁR RÁKOSPALOTÁN. A bejelentés napja 1913 március hó 29-ike. Azok a négyütemű explóziós motorok, amelyeknél az égéstermékek minden pe­riódus végén az explozió-térből is eltávo­líttatnak és amelyeknél a szívási ütem j alatt az explozió-tér is tiszta, égéstermék nélküli új robbanókeverékkel töltetik meg, méreteik megváltoztatása nélkül is kétségtelenül nagyobb munkaerőt fejtenek ki és gazdaságosabban dolgoznak, mint azok a motorok, amelyeknek égésterében az égéstermékek egy része minden perió­dus után a kompressziótérben vissza­marad. Az előbbi esetben ugyanis a henger több, egyenletesebb és tisztább robbanó­keverékkel töltetik meg, amely mivel a szívás és kompresszió alatt az égéstermé­kek melege által nem hevíttetik, maga­sabb nyomásúvá komprimálható, mintha az az égéstermékekkel keverve volna. Az égéstermékeknek az exploziótérböl való teljes eltávolítása és a hengernek egészen tiszta és friss, égésterméknélküli tüzelőanyag levegőkeverékkel való meg­töltése elérhető azáltal, hogy a dugattyú a kipüffögési és a szívóütem alatt hosszabb útat tesz meg, mint a kompresszió és az explózió ütem alatt, oly módon, hogy a I kipüflögés alatt a dugattyú a hengertetőig ; halad, miközben — magától értetőleg — | az égéstermékeket a hengerből egészen el­; távolítja. Ez a cél azáltal éretik el, hogy a for­gattyúcsapra egy állítható és akörül for­gatható excentertárcsa szereltetik, amely utóbbit a hajtórúd feje veszi körül. Az excenternek más és másként allítása által tudvalevőleg a dugattyú löketének hossza megváltoztatható, és itt azáltal és minden­kor aszerint lesz fordulatonkint megvál­toztatva, hogy vájjon az excentertárcsa a forgattyúcsaphoz vagy a hajtórúd fejéhez erősíttetik-e? Az excenter megerősítésének átkapcso­lása minden fordulat után önműködőlég vitetik véghez, oly módon, hogy az excen­tertárcsa a hajtórúdfejre, illetve a for­gattyúcsapra erősített valamely alkatrész hatása következtében a kompresszió és az expanzió alatt a hajtórúd fejéhez, a kiput­fögés és szívás alatt pedig a forgattyú­csaphoz erősíttetik, (és pedig úgy, hogy karja az előbbi esetben a hengertetőtől elfordulva legyen) minek következtében a kompresszió és expanzió ütemek alatt a> dugattyú az explonziós motorok normális

Next

/
Thumbnails
Contents