63697. lajstromszámú szabadalom • Tégla-, fazekas és hasonló árúk égetésére és efféle célokra való kemence

Megjelent 1914. évi május hó 439-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 68697. szám. XVII/e. OSZTÁLY. Tégla-, fazekas és hasonló árúk égetésére és efféle célokra való kemence. DBESSLER CONRAD SZOBRÁSZ MARLOWBAN. A bejelentés napja 1913 március hó 27-ike. Elsőbbsége 1912 április hó 4-ike. A jelen találmány tárgya kemence, mely tégla-, fazekas- és rokoniparbeli áruk égetésére, de más célokra is alkal­mas, pl. fémek zománcozására, üveg- és efféle árú kiizzítására stb. A találmány szerinti kemencénél az égési- és hevítő­kamrák a kemence főüregének hosszirá­nyában vannak elrendezve, melytől szer­kezetileg függetlenek úgy, hogy függetle­nül ki is terjedhetnek és összehúzódhat­nak. A hevítőkamrákon, melyeken az égéstermékek szívószerkeztek útján csak egy irányban vonulnak végig, a kemence főüregén végighúzódó csatorna ellenkező oldalain akként vannak elrendezve, hogy a levegő fölmelegedvén, a kamrák szem­ben fekvő külső oldalain a kemence te­teje fölé vonul, azután leszáll az égetendő árú között, melyet egy kocsi hord, ezt kö­vetőleg pedig a kocsitól oldalirányban, a hevítőkamrák alatt, ezeknek külső oldalai­hoz áramlik, hogy újra fölmelegedjék és keringését megismételje, hogy ez 18114— 1910. számú brit szabadalmamban ismer­tetve van. A jelen találmány célja már most, hogy az eddiginél egyszerűbb és megbízhatóbb módon megkönnyítse a kezelendő árú fölött és között elvonuló meleg levegőnek egyenletes áramlását oly célból, hogy az árú lényegében egyenletesen fölhevíttes­sék és hogy a termelt árú ugyancsak egyenletes és jó minőségű legyen. A találmány további célja, hogy lehe­tővé tegye a tűzálló anyagból, pl. cha­motte-ból, porcellánból, bauxitbői, vagy hasonló anyagból való égési és hevítő­kamráknak vékony, de emellett szilárd falúvá való készítését úgy, hogy a falakon át történő melegközlés megkönnyíttessék, szintúgy a falak kiterjedése és összehúzó­dása is. Ily módon egyúttal a kamrák tö­rését is kiküszöböljük, vagy legalább is minimumra korlátozzuk és a törésekkel járó kiadásokat és időveszteséget elke­rüljük. Az elsőnek említett cél elérésére a ke­mence főürege, égési kamrái és az ége­tendő árút hordó kocsi, vagy kocsik mind­egyike úgy vannak építve és viszonylago­san elrendezve, hogy az árú a kemence fölső részében foglal. helyet, a hevítő­kamra szintje fölött, vagy főleg ezen szint fölött és hogy a levegő, mely a he­vítőkamrák oldalfalai és a kemencefal között fölheVíttetik. a kemence fölső ré­szébe vonul és az ott lévő árúk fölött és között áramlik, azután pedig a kocsiban

Next

/
Thumbnails
Contents