63645. lajstromszámú szabadalom • Különbözeti áteresztőkészülék nyomás alatt álló légnemű és csöppfolyós közeggel működtetett berendezésekhez

Meg jelent 1914. évi május ho 15-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 63645. szám. XXI/c. OSZTÁLY. Külömbözeti áteresztőkészülék nyomás alatt álló légnemű és csöppfolyós közeggel működtetett berendezésekhez. GECSE VIKTOR MŰSZAKI TISZTVISELŐ KISPESTEN. A bejelentés napja 1913 májas hó 27-ike. A következőkben leírt találmány tárgya áteresztőkésziilék légnemű és csöppfolyós mozgató közegek szabályozására. A ké­szülék működése külső behatás folytán ismételten megindítható. Az áteresztőkészülék a legkülönbözőbb célokat szolgálhatja, u. m. nyomás alatt álló légnemű vagy csöppfolyós testeknek túlnyomás beállta előtt más térbe való el­vezetésére; továbbá: amidőn a meghatá­rozott nyomás alatt álló légnemű vagy csöppfolyós test mennyiségéből időkö-' /önkint bizonyos mennyiség elvonandó, sűrített léggel fékezett vonatoknak önmű­ködő megállítására, illetve azokon síp­vagy csengőjelzések leadására; vízöblítést igénylő edényeknek meghatározott nyo­mású és mennyiségű vízsugárral való el­látására; biztonsági berendezés gyanánt. A készülék főbb alkotórészei: Az (1) hengertest a (2) dugattyúval és alsó részén a (3) szelepházzal, melyet (4) indítószelep elzár. E szelep másrészt még a henger, terét is elzárja (5), melybe a (6) kibocsájtó vagy szabályozó csap torkol-* lik. A (4) indítószelepnek (7) orsója a (8) tömítőszelencén át nyúlik a szabadba. A (9) áteresztőszeleptest, mely az (1) hen­gertesttel összeillesztés révén egyesítve van, a (10) semleges kamra, a (11) át­eresztőkamra és a (12) szelepház a (13) áteresztőszeleppel. A (14) dugattyúrúd a dugattyút, az utóbbiénál kisebb fölületű áteresztőszeleppel köti össze s fölső végén egyszer-smind a (15) nyomórúgó vezetésére szolgál. A (16) nyomócső mind­két szelepkamrához vezet, miáltal úgy a (4) indítószelep, mint a (13) áteresztősze­lep nyomás által záródik. A készülék működése a következő: Ha (7) szeleporsó akkora lökést nyer, hogy a (4) indítószelep üléséről fölemel­kedik, úgy a (3) kamrában nyomás alatt álló légnemű vagy csöppfolyós testnek bizonyos mennyisége az (5) téren keresz­tül a hengerbe tódúl és a dugattyú alá jut. Ebben a pillanatban a dugattyú és az át­eresztőszelep közötti fölületkülönbözet­nél fogva támadó nyomáskülönbözet a (13) szelepen nyugvó nyomást legyőzi, utóbbi szelep tehát megnyílik és a (16) nyomócsőben lévő anyag a (11) kamrán át a (17) csőbe ömlik mindaddig, míg az (1) hengerben lévő nyomás annyira sü­lyed, hogy a (13) szelepet terhelő nyomás viszont a (2) dugattyú nyomását legyőzi.

Next

/
Thumbnails
Contents