63533. lajstromszámú szabadalom • Röpülőgépstabilizátor

Megjelelit 1914. évi május hó 13-én. MAGY. jjggv KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 635B3. szám. V/h. OSZTÁLY. Röpülőgép stabilizátor. RIHÁSZ SÁNDOR AVIATIKUS BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1913 julius hó 10-ike. Röpülőgépek stabilizálására sokféle­képen fölhasználták már az ingát, azon­ban az összes ilyen berendezések azon hátránnyal bírnak, hogy, minthogy a tar­tófölületeket vagy a gossirozó fölületeket közvetlenül befolyásolják, az inga legcse­kélyebb kilengése befolyással van azok helyzetére és így könnyen megtörténhe­tik az, hogy ezen berendezések ahelyett, hogy a röpiilőgép egyensúlyi helyzetét biz­tosítanák, annak fölborulását vagy leg­alább is annak ingadozását eredménye­zik. Főleg érezhető ezen hátrány fölszál­lásnál, leszállásnál, valamint fordulóknál és sebességváltozásoknál, minthogy ilyen­kor a gépnek vagy kereszttengelye vagy hossztengelye körül ferde helyzetet kell elfoglalni, amit ezen berendezések lehetet­lenné tesznek. Jelen találmány mindezen hátrányokat kiküszöböli, minthogy az inga közbeikta­tott dugattyúkkal fejti ki hatását, amely dugattyúk elmozgatását az inga által egymásban forgatott csövekbe kompresz­szorok által szállított folyadék eszközli, amely csövek az inga elmozgásánalt mérvében nyitják vagy zárják a folyadék beömlő vagy kiömlő nyílásait. Ezenkívül a nyílásokat tartalmazó csövek összeköt­| tetésben állanak a kormánnyal is, még pedig olyképen, hogy leszállásnál, fölszál­lásnál valamint fordulóknál a két egy­másban mozgó csövek nyílásának egy­máshoz viszonyított helyzete úgy változik meg, hogy leszállás, fölszállás és fordulók alkalmával az ingamozgás hatástalan a dugattyúkra, azonban amint a bedülési szög a megengedett határnál nagyobb a dugattyúk azonnal működtetnek. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy példaképeni kiviteli alakja váz­latosan van föltüntetve, még pedig az 1. ábrán részleges hosszmetszetben, a 2. ábrán részleges keresztmetszetben, míg a 3. és 4. ábrák az egymásban mozgató csövek és azok beömlő és kiömlő nyílásai­nak helyzetét tüntetik föl az inga külön­böző helyzetei mellett. Az (a) dugattyúkat tartalmazó (b) csö­vek (c) karmantyú segélyével vannak egymással összekötve és ezen karmantyú­ban a (b) csövekkel egyenlő átmérőjű, (d) fallal két rekeszre osztott és » (c) kar­mantyú hasítékán kiérő (d) toldattal el­látott (f) csődarab van forgathatóan el­rendezve, melynek falában a (d) fal mindkét oldalán a (c) karmantyú szenti

Next

/
Thumbnails
Contents