63533. lajstromszámú szabadalom • Röpülőgépstabilizátor

ben fekvő (g) nyílásaitól eltoltan elrende­zett (h) nyílások vannak kiképezve. Az (f) csődarab (d) toldatára pedig a (j) villa csuklósan van erősítve, amelynek szárai között (k) korong van ágyazva. A (c) karmantyúnak egyik oldalán ki-< képezett (g) nyílásai egyenkint vagy kö­zös cső révén folyadék kompresszorral vannak összekötve, míg a másik oldalán kiképezett nyílások folyadék tartánnyal vannak összekötve. A dugattyúk pedig, amelyek célszerűen egymással kényszer­mozgású kapcsolatban állanak a repülő­gép gossirozó vagy más kormányzó fölü­letével, illetőleg szerkezetével vannak összekötve. A találmány tárgyának működése a kö­vetkező: Ha a röpülőgép vízszintes hely­zetéből valamely külső impulzus folytán kitér, az inga gyanánt szereplő (k) korong az (f) csövet (c) karmantyúkban elfor­gatja úgy, hogy a (d) válaszfal egyik olda­lán a kompresszor oldalán lévő bebo­csátó, míg a válaszfal másik oldalán a ki­bocsátó nyilás nvilik úgy, hogy az egyik oldalon folyadék nyomul be az egyik du­gattyú alá és azt a csőből kifelé mozgatja, amety a vele kényszermozgásúan kapcsolt másik dugattyút a (d) válaszfal fölé moz­gatja, ami a befelé mozgó dugattyú alatt lévő folyadékot a folyadéktartány fölé néző nyíláson kiszorítja. A dugattyúk eközben: a velük tetszésszerinti módon összekötött gossirozó és kormány fölületeket vagy szerkezeteket a kívánt módon működte1 ­tik. Célszerű ezenkívül a (c) karmantyút a röpülőgép kormányával valamely is­mert módon olyan kényszermozgású kapr csolatba hozni, hogy a kormány működ­tetése által a (c) karmantyú az (f) cső­darabhoz képest úgy forog el, hogy a re­pülőgépnek a kormányzás által létesített bedűlése közben, noha az inga kilengésé­nek a dugattyúk nem működtetnek, mivel a (c) karmantyú és (f) csődarab nyílásai egymást nem födik. Természetes, hogy egy repülőgépen nem csak egy, hanem több ilyen szerkeze­tet is alkalmazhatunk még pedig akár a gép hossztengelye, vagy kereszttengelye körül való elforgás vagy pedig mindkét tengely körüli elforgás ellen való bizto­sítására. Ezenkívül a (k) korongot gyroskop gya­nánt is kiképezhetjük, amikor csupán megfelelő sebességgel való forgatásáról kell gondoskodnunk, ami célszerűen ten­gelyére ágyazott mótor segélyével eszkö­zölhető. A találmány tárgyán többféle változta­tást tehetünk anélkül, hogy lényege vál­tozást szenvedne, így például a kereszt­tengely és hossztengely körül való kibil­lenés megakadályozására egyesített és egymásra merőleges csövű berendezést alkalmazhatunk, valamint az (f) csődarab helyett elrendezhetünk a (c) karmantyú magfelelően alakított részében minden irányban mozgatható és a (b) csövek fölé nyitott gömbrészietet is és a (k) koron­got elrendezhetjük úgy is, hogy annak tengelye a leírttól eltérően függőleges helyzetet foglal el, amikor is a (j) volla helyett a korong tengelyének ágyazására és fölfüggesztésére a korongot magában foglaló tokot vagy azt átölelő karokat al­kalmazunk. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Röpülőgép stabilizátor, jellemezve a gép kormányával kényszermozgású kapcsolatban álló, (c) karmantyú ál­tal összefoglalt és egymással kényszer­mozgású kapcsolatban álló, a gép gos­sirozó és kormányfölületieivel vagy szerkezetével összekötött dugattyúkat tartalmazó (b) csövek és a (b) csö­vek között a (c) karmantyúban elren­dezett, (d) fal által két rekeszre osztott (f) csődarab által, melyen a (d) fal mindkét oldalán a (c) karmantyúban kiképezett és folyadékkompresszorral, illetőleg folyadéktartállyal összekötött (g) nyílásoktól eltoltan elrendezett (h) nyílások vannak alkalmazva és mely (f) csődarabnak a (c) karmantyú hasi-

Next

/
Thumbnails
Contents