63500. lajstromszámú szabadalom • Nyomásszabályozó leszálló gázvezetékek számára

Megjelent 19 L4. évi május hó 7-én. MAGY. ggg> KIR. SZABADALMI jBra HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 63500. szám. XXI/d. OSZTÁLY. Nyomásszabályozó leszálló gázvezetékek számára. ALBERT BEHL GYÁRTULAJDONOS QUEDLINBURGBAN. A bejelentés napja 1913 március hó 1-je. Jelen találmány tárgya nyomásszabá­lyozó leszálló gázvezetékek számára, melynél a fogyasztóvezetékbe való gáz­szállítás dugattyúval szabályoztatik, mely csőalakú beeresztőszeleppel van kap­csolva. Jelen találmány szerint ezen du­gattyú könnyű fémből készül, mellette pedig el nem állítható fúvóka van. A könnyű fémdugattyúnak el nem állítható változatlan gázfúvókával való egyesítése által a szabályozó egyfelől alacsony gáz­nyomás mellett is biztosan működik, más­felől pedig kívülről hozzáférhető szaba­lyozórészek, melyek a szabályozó műkö­dését károsan befolyásolhatnák, elkerül­hetők. Mellékelt rajzon látható a nyomássza­bályozónak egyik példaképem kiviteli alakja, hosszmetszetben, nagyított lép­tékben. A nyomásszabályozó a gázvezetékhez csatlakozó (a) fölső részből áll, melynek (b) meneteibe van a dugattyút tartalmazó (c) középrész becsavarva. Utóbbinak köz­pontos (d) furata van, fölső része pedig .(e) süvegalakú, melyben (f) rések van­nak, melyek a (d) furatba beletorkolnak. Utóbbiba van beillesztve egy könnyű fémből, például alumíniumból készült (h) dugattyúnak (g) csőnyúlványa. Ha a du­gattyú a (d) furatban emelkedik, úgy an­nak (g) csöve az (f) áttöréseket elzárva, a gázömlést megszünteti. Nyugalmi hely­zetében a dugattyú a (j) alsó résznek (i) toldatán nyugszik, mely a (c) részbe van becsavarva és alsó végén az elállítliatat­lan (k) fúvókát veszi föl. Ha a szabályozó működésbe jön, úgy a gáz az (f) réseken át lép be, keresztül­halad a (g) dugattyúcsövön, melyen át a (h) dugattyú alsó oldalára jut, a (k) fúvóka által határolt térbe. A kis (1) fú­vókanyilás által megszabott kiáramló nyílás folytán a dugattyú alatt túlnyomás keletkezik, mely a dugattyú súlyát ki­egyenlíteni képes. Ennek következtében a dugattyú lebegő helyzetben szabályozza az (f) rések nagyságát. Hogy a dugattyú játékát a súrlódás ".e gátolja, a dugattyúnak könnyen mozgé­konyan kell beillesztve lennie, mimellett tömítetlenségek el nem kerülhetők. Hogj; a tömítetlenségek folytán a dugattyú mel­lett átáramló gáz a szabályozást befolyá­soló ellennyomást ne gyakorolhasson, a dugattyú fölé jutó gáz (n) furaton (m) hosszrésen és (p) furaton át a (k) fúvóka mellé az (s) keverőtérbe vezettetik. Az

Next

/
Thumbnails
Contents