63470. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés csőnek és más üreges testek belső gumiburkolatának vulkanizálására

Megjelent 19 L4. évi május hó 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 6B470. szám. V/e/l. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés csövek és más üreges testek belső gumiburkolatának vulkanizálására. FELTEN & GUILLEAUME CARLSWERK AKTIENGESELLSCHAFT CÉG MÜLHEIMBEN. A bejelentés napja 1913 január hó 22-ike. Hajóépítésnél, vegyi gyárakban stb. sok­szor alkalmazunk rézből vagy hasontó anyagból készült csöveket vagy más üre­ges testeket, melyeknek belső fala tenger­vízzel, savakkal stb. kerül érintkezésbe és ezáltal folytonosan rongálódik. A rongáló­dás megakadályozására a csöveket és ha­sonlókat gumival bélelik. A hajógyárakban előállított egyenes 'vagy hajlított üreges testek nagy méretűek és jelentékeny át­mérőjűek (pl. 630 mm. belső átmérőjűek és 2000 mm. hosszúak). Mostanáig ezen csö­veket gumigyárba kellett szállítani, ahol azokat gumival bélelték. A vulkanizálás ezután terjedelmes gőzkazánokban egytai­kummal körülvett mag alkalmazása mel­lett hajtatott végre, a gumibetétnek a vulkanizálás alatt a falakon való tökéletes tapadás biztosítására. Mindezen műveletek sok időveszteséget okoznak. A nagy átmé­rőjű és terjedelmes üreges testek ide-oda szállítása költséges volt és a csövek az úton gyakran megsérültek. A jelen találmány lehetővé teszi az üre­ges testek belső falának gumival való bur­kolását és a gumiburkolat vulkanizálást létesítő műveleteknek vulkanizálókazán al­kalmazása nélkül kis költséggel és kevés berendezéssel magában a hajógyárban való kivitelét. Az üreges test belső falát mindenek­előtt vulkanizálatlan gumival borítjuk. Ezt követőleg a nyílásokat födőkkel vagy ha­sonlókkal elzárjuk és azután gőzt bocsá­tunk be a gumibetét vulkanizálása céljá­ból. Ily módon bizonyos mértékben magát az üreges testet használjuk föl vulkani­zálókazánnak. A fölső födő gőzbebocsátó nyílással és nyomásmérővel van ellátva. Az alsó födőn a kondenzvízelvezető és a gőz­kivezetőcső van elrendezve. A födök to­vábbá csavar- vagy csaplyukakkal, szorító­gyűrűkkel és hasonlókkal vannak ellátva, melyek segélyével az üreges testre erősít­hetők. A gumibetétet tartó' mag alkalma­zása ezen eljárásnál fölöslegessé válik és a gőz kibocsátása után a belső fal esetle­ges hibás helyei gyorsan megvizsgálhatók és ha szükséges, kijavíthatok és utána vulkanizálhatók. A mellékelt rajzon a találmány tárgyát képező berendezés példaképen vett kiviteli alakja van föltüntetve, az 1. lábra a berendezés fölülnézete, a

Next

/
Thumbnails
Contents