63470. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés csőnek és más üreges testek belső gumiburkolatának vulkanizálására

2. ábra az 1. ábra hosszmetszete, A bélelendő üreges test (a)-val a fölső födő (b)-vel, a benne elrendezett gőzbebo­csátócső (c)-vel, a nyomásmérő (d)-vel és az (f) gőzkibocsátócsővel ellátott alsó födő (e)-vel van jelölve. Ezen vulkanizálóberendezés egyszerű, olcsó és mindenkori használatra kész. Az üreges testnek költséges és időt rabló ide­oda szállítása elesik és sérülések ki van­nak zárva. Tetszőleges alakú és a legkülönbözőbb célokat szolgáló csövek és üreges testek bélelhetők ki ily módon gumival. Ha na­gyobb és terjedelmesebb üreges testekről van szó, melyeknek belső flalfölülete na­gyobb és nehezen közelíthető meg, nem le­het elkerülni azt, hogy nem egészen sík vagy sima fémfölület esetén a kaucsuknak a gőz által való fölmelegítésekor és meg­puhulásakor ia csőfal lés a gumibetét kö­zött hólyagok ne keletkezzenek, melyek az^ után bevulkanizáltatnak és kidudorodások­ról (hólyagokról) és mélyedésekről ismer­hetők föl. Ebben az esetben mindenek­előtt pl. 3 atjn. nyomású hideg, sűrített gázt vagy sűrített levegőt bocsátunk be a, hideg, üreges testbe és csak azután a vul­kanizációhoz szükséges gőzt, mely a hideg, sűrített levegőt fokozatosan kiszorítja. A sűrített levegő alkalmazásának az a célja, hogy a lágy gumit a fémfalakhoz szo­rítsa és magában a gumimasszában, vala­mint a gumibetét és a fémfal között hó­lyagok keletkezését megakadályozza. Hogy a gőz leboesátása után és a gumi­betét tökéletes megmerevedése és kihűlésié előtt hólyagok ne keletkezzenek, a gumi­betétet ismét hideg, sűrített levegő hatá­sának vetjük alá, melyet addig vezetünk be az üreges testbe, míg a gumibetét teJ-jes kihűlése és megmerevedése nem követ­kezik be. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás csövek és más üreges testek belső gumi burkolatának vulkanizálA-sára, azáltal jellemezve, hogy a belső falaknak vulkanizálatlan gumival való befödése után az, üreges test nyílásait lezárjuk és belsejét gőznyomás alá he­lyezzük, mimellett az üreges test maga vulkanizáló kazánként hat. 2. Az 1. igényben védett eljárás foganato­sítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a testek belső falának vulkanizálatlan gu­mival való befödése után a melegítés előtt hideg, sűrített levegőt vagy sűrí­• tett gáz, ezt Ikövetőleg a vulkanizáció­hoz szükséges gőzt és végül a gumibetét tökéletes kihűléséig ismét hideg, sűrí­tett levegőt vezetünk a cső belsejébe. 3. Berendezés az 1. és 2. igényben védett eljárás kivitelére, jellemezve gőzbezető és elvezetőnyílásokkal 'ellátott zárófö­dők által, melyeknek az üreges testre való erősítésével az üreges' test vulkani­záló kazánná alakíttatik át. (1 rajzlap melléklettel.) DALLAS RÉSZVÉNY TÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPEeTE*

Next

/
Thumbnails
Contents