63332. lajstromszámú szabadalom • Orvosi műszerek torok- és szájvizsgálat számára

Megjelent liM4. évi április hó a9-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 68332. szám. VII/e OSZTÁLY. Orvosi műszer torok- és szájvizsgálat számára. TÉGLÁSY GÉZA ELEKTROTECHNIKUS BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1913 január hó 25-ike. Jelen találmány tárgya orvosi műszer, mely betegek torkának és szájüregének megvizsgálását megkönnyíteni van hi­vatva. Az ilyen vizsgálatot az orvosok ren­desen úgy szokták végezni, hogy a beteg nyelvét kanál végével lenyomják. Külö­nösen fekvő betegeknél ez azonban annyir ban jár nehézséggel, hogy a beteg torká­nak megvilágítása még a szokásos elek­tromos lámpákkal sem lehetséges és a leg­több esetben a beteget az ágyból az ablak­hoz kell vinni, ami azonban sok betegség­nél meg nem engedhető, illetve veszélyes. De még így is csak nappal lehet a vizsgá­latot megejteni. Jelen találmány értelmé­ben ezen a hátrányon úgy segítünk, hogy a kanálvég alakjához hasonlóan kiképe­zett, a beteg nyelvének leszorítására való eszközt kis elektromos lámpával kötjük össze úgy, hogy az elektromos iámpa fé­nyét a lenyomókar mentén a beteg tor­kába küldi. Célszerű a műszert úgy beren­dezni, hogy a kanálnak a beteg szájába való betevésekor a lámpa önműködőlég bekapcsolódjék. A mellékelt rajz a találmány tárgyá­nak három példakép vett foganatosítási alakját mutatja, még pedig az 1., illetve 2. ábrán az első foganatosítási példa oldalnézete, illetve alaprajza, a 3. ábrán a második példa oldalné­zete és a 4., illetve 5. ábrán a harmadik foganato­sítási alak két egymásra merőleges oldal­nézete van föltüntetve, még pedig az 5. ábrán a 4. ábra A—A vonala szerint vett metszetben. A torok megvizsgálásánál a beteg nyel­vének leszorítására való (1) nyomókar a megfelelő burkolattal ellátott (2) elektro­mos battériára van fölszerelve. Az 1. és 2. ábrán föltüntetett példánál az (1) nyo­mókar a (2) battériához szilárdan van kötve. Az (1) nyomóeszköz célszerűen a battéria fölső végén, annak tengelyéhez körülbelül merőlegesen, de egy kis hajlás­sal fölfelé van elrendezve úgy, hogy a battéria a torok vizsgálatánál egyúttal fogó gyanánt szolgálhat, mi a vizsgálatot nagyon megkönnyíti. Az (1) nyomókar fölött a (2) battéria által táplált kis (3) elektromos lámpa van elrendezve, mely fényét a műszer használatánál a nyomó­eszköz mentén koncentrálva, a beteg tor­kába küldi. A battériát az orvos a (4) nyo­mógomb segítségével működteti. A 3. ábrán föltüntetett példánál az (1) nyomókar a (2) battérián forgathatóan van elrendezve úgy, hogy a nyomóeszközt az 1. ábrán föltüntetett helyzetbe lehet

Next

/
Thumbnails
Contents