63332. lajstromszámú szabadalom • Orvosi műszerek torok- és szájvizsgálat számára

fölcsappantani. Ez a foganatosítási alak < úgy van berendezve, hogy a nyomóeszköz mozgása végén, tehát a torok megvizsgá­lásánál a nyeív lenyomásakor, a battériát önműködően bekapcsolja úgy, hogy a lámpa világítani kezd. Ezt pl. úgy lehet elérni, hogy a lámpa magán az (1) nyomó­káron van elrendezve és mozgása végén a szükséges kontaktusokhoz ütközik, mi által a battériát bekapcsolja. Ezen esetben célszerű a berendezést úgy létesíteni, hogy az egyik vezetéket maga az (1) nyomókar alkotja és a battérián lévő egyetlen (5) kontaktus eltolható és rúgó hatása alatt áll, mely az (5) kontaktust állandóan a 3. ábrán feltüntetett helyzetben tartja. Az (1) nyomókar fölcsappantásakor ez eset­ben az (5) nyomókart a rúgó erejével szemben visszatolja, mi által biztos vezető­összeköttetést érünk el. Ugyanezen hatás elérése különben magát az (5) kontaktust is lehet rúgó gyanánt kiképezni. Miután a műszer főleg fekvő betegek­hez járó orvosoknak van szánva, leiknek nincs mindig módjukban az (1) nyomó­eszközt valamely vizsgálat megejtéseí után fertőtleníteni, célszerű az (1) nyomókart pl. a 4. és 5. ábrán föltüntetett módon ki­cserélhetővé tenni; ez esetben a betegeket sorban látogató orvos az (1) nyomóesz­közök egész készletét viheti magával és minden egyes vizsgálathoz új, még nerrf használt nyomókart helyezhet a (2) bat­térián ^alkalmazott (6) tartóra, mimellett még azt az előnyt is elérjük, hogy az egyes nyomókarok különböző nagyságban ké-< szülhetnek úgy, hogy az orvos pl. gyer­meknél kis, fölnőtt betegnél meg nagyobb kanalat használhat. A (6) tartó különben úgy az 1., mint a 3. ábrán föltüntetett módon- lehet berendezve. Megjegyezzük még, hogy a 3. ábrán íöltüntétett példáknál a leglényegesebb a (3) elektromos lámpának az (1) nyomó mozgathatósága útján elért önműködő be­kapcsolása. Ezen cél elérésére nem szük­séges az (1) karnak okvetlenül elforgatha­tónak lennie, lényeges itt csupán a nyomó­kar mozgathatósága; az (1) nyomóeszköz tehát pl. a (2) battéria tengelye irányá­ban eltolhatóan lehetne elrendezve, a csuklós elrendezés csak annyiban előnyö­sebb, hogy a műszert a nyomóeszköz le­csappantása után kényelmesebben lehet zsebben hordozni. A (2) lámpának sem kell okvetlenül az (1) nyomókaron meg­erősítve lennie, a megerősítés a (2) batté­rián is eszközölhető. Ha az (1) nyomókart nem akarjuk ki-Cserélhetően berendezni, úgy is járhatunk el, hogy az (1) nyomókar számára kez­tyüújj szerűen ráhúzható hüvelyekről gon­doskodunk, melyek megfelelő olcsó anyagból készülnek úgy, hogy az orvos a hüvelyt minden egyes vizsgálat után el­dobhatja. A (3) elektromos lámpa célszerűen fe­hér reflektorral van ellátva úgy, hogy a lámpa a beteg szájüregét és torkát fehér fénnyel világítja meg, mi a helyes diag­nózis megállapítását nagyon megköny­nyíti. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Orvosi műszer torok- és száj vizsgálat számára, azáltal jellemezve, hogy a beteg nyelvének lenyomására szolgáló (1) nyomókar (2) elektromos battériá­val és (3) elektromos lámpával van összekötve úgy, hogy a lámpa a mű­szer használatakor fényét az (1) nyomóeszköz mentén a beteg torkába küldi. 2. Az 1. igényben védett orvosi műszer foganatosítási alakja, azáltal jelle­mezve, hogy az (1) nyomókar a (2) battéria egyik végén, annak tengelyé­hez körülbelül merőlegesen van elren­dezve úgy, hogy a (2) battéria a mű­szer használatakor fogó gyanánt szol­gál. 3. Az 1. igényben védett orvosi műszer változata, azáltal jellemezve, hogy az (1) nyomókar a (2) battérián elmoz­gathatóan van elrendezve, azon célból, hogy a műszer használatakor a meg­felelő kontaktusokhoz érő elmozgatott nyomókar a (3) lámpát a (2) battériá­val önműködően kapcsolja össze.

Next

/
Thumbnails
Contents