63098. lajstromszámú szabadalom • Látványossági célokra való röpülőgép

Megjelent 1914. évi április hó 18-án, MAGY. KIR. SZABADALMI jGn' HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 63098. szám. XX/g. OSZTÁLY. Látványossági célokra való repülőgép. JIROTKA BOHUMIL MÉRNÖK BERLINBEN. A bejelentés napja 1913 január hó 27-ike. A találmány tárgya látványos repülések | végzésére szolgáló berendezés. A talál- j mány szerint a repülőgép egy biztosító- i kötélhez van kötve, melynek a repülési j pálya középtengelyében lévő megerősí­tési pontja függélyes irányban eltolhato azon célból, hogy azt a repülőgép által repülés közben elért különböző magas­sági helyzeteknek megfelelően lehessen beállítani. A légcsavart gumiszalag, rúgó, elektromos vagy égési mótor hajtja. Az utóbbi esetben a biztosítókötél egyúttal, mint hajtóközeghozzávezetőcső is szolgál­hat, vagy pedig a hozzávezetőcső tar­tására használható föl. A mellékelt rajz a biztosítókészüléknek és a hajtóközeghozzávezető készüléknek különböző kiviteli alakjait mutatja be. Az 1—5. ábrák a biztosítókötél különböző elrendezéseit ábrázolják, a | 6. ábra a függélyes tartókötélbe iktatott forgatható részt tünteti föl, a 7. ábra egy forgathatóan ágyazott, il­letve lehorgonyzott gáztartó palackot áb­rázol, a 8. ábra egy excentrikusan például egy gömbre ágyazott gáztartó palackot tüntet föl, a 9. ábra a hajtószert szolgáltató telepnek egy előnyösen alkalmazható elrendezését mutatja a biztosítókötélhez tartozó csőve­zetékkel, míg a I 10. ábra a biztosítókötél ellensúllyal el­látott csigavezetékét tünteti föl. Az (1) repülőgép a (2) biztosítókötél al­kalmazása folytán ez utóbbinak hossza ál­tal megszabott körpályán kénytelen re­pülni (1. ábra). A (2) biztosítókötél egyik vége a (3) csúszógyürűhöz van erősítve, mely a repülőpálya (például cirkusz po­rond) közepén a tetőig függélyes irány­ban kifeszített (4) tartókötélen vagy ár­bocon stb. hosszirányban elcsúszhatik. A 2. ábrán föltüntetett kiviteli alaknál a csúszógyűrüt egy (5) hüvely helyettesíti,' melyet a (7) zsinórra függesztett (6) súly ellensúlyoz. A 3. ábrában megrajzolt kiviteli alaknál i két (8, 9) csiga körül vezetett, önmagába visszatérő (10) kötelet alkalmazunk, melyhez a (11) csiga segélyével vari hozzákapcsolva a (2) biztosítókötél. A 4. ábra szerinti kiviteli alaknál a repülő­gépet a (4) tartó elforgatása által mű­ködtetjük. E célból a (4) tartó szögletes keresztmetszettel van kiképezve és elfor­gatása alkalmával a rája erősített (12) kart magával forgatja. A (12) kar végén

Next

/
Thumbnails
Contents